Správce: Odborná společnost české aromaterapie
Sídlo: Libocká 213/39, Praha 6, 162 00
E-mail: info@aromaterapie.cz

Informace ke zpracování osobních dat

Odborná společnost české aromaterapie se sídlem Libocká 213/39, 162 00 Praha 6, IČ: 09754920 dbá na ochranu osobních údajů, které jí předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Odborná společnost české aromaterapie dbá na bezpečnost osobních dat, které jí předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo ochrana našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (např. změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně, a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (např. e-mailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na e-mail info@aromaterapie.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Odborná společnost české aromaterapie
Libocká 213/39
162 00 Praha 6

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Odborné společnosti české aromaterapie dostávat akční nabídky služeb prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte, a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší e-mailové adresy, budeme tento e-mail zpracovávat výhradně k těmto účelům. Odborná společnost české aromaterapie nepředává takto získanou e-mailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Odborné společnosti české aromaterapie nechcete dostávat e-maily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené e-mailové adresy na webu společnosti (aromaterapie.cz).

Zpracování osobních údajů

Podívejte se, jak Odborná společnost české aromaterapie zpracovává následující osobní údaje / kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Účastníci kurzu

Účastníci kurzu

Údaje byly získány od jiného subjektu: ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: ne
Právní titul: plnění smlouvy
Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování: registrace na kurz
Doba zpracování: časově neomezeně
Zpracovatelé: provozovatel webu
Příjemci: dopravce, externí pracovníci, účetní, lektoři, tiskové služby

Kategorie: Členové OSČA

Členové OSČA

Údaje byly získány od jiného subjektu: ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: ne
Právní titul: oprávněný zájem
Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování: registrace člena Odborné společnosti české aromaterapie
Doba zpracování: časově neomezeně
Zpracovatelé: provozovatel webu
Příjemci: dopravce, externí pracovníci, účetní, tiskové služby

Kategorie: Lektoři

Lektoři

Údaje byly získány od jiného subjektu: ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: ne
Právní titul: plnění smlouvy
Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování: lektorská činnost
Doba zpracování: časově neomezeně
Zpracovatelé: provozovatel webu
Příjemci: dopravce, externí pracovníci, účetní

Kategorie: Externí pracovníci – dodavatelé služeb

Externí pracovníci – dodavatelé služeb

Údaje byly získány od jiného subjektu: ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: ne
Právní titul: plnění smlouvy
Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování: administrativní a provozní činnost
Doba zpracování: časově neomezeně
Zpracovatelé: provozovatel webu
Příjemci: účetní

Kategorie: Odběratelé novinek

Odběratelé novinek

Údaje byly získány od jiného subjektu: ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě: ne
Právní titul: souhlas
Osobní údaje: E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj),
Účel zpracování: poskytování informací o činnosti OSČA
Doba zpracování: časově neomezeně
Zpracovatelé: provozovatel webu
Příjemci: externí pracovníci

 Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Vydáno dne: 15. prosince 2022