Cílem kodexu Asociace českých aromaterapeutů (AČA) je stanovit základní minimální standardy, které se její členové zavazují dodržovat. Kodex je rozdělen do tří částí:

  • Standardy závazné pro všechny členy AČA bez rozdílu profese
  • Standardy závazné pro členy AČA praktikující aromaterapii
  • Standardy pro firmy a obchodníky zabývající se aromaterapií

Toto znění etického kodexu je platné od 21. 1. 2013

I.       Standardy závazné pro všechny členy AČA bez rozdílu profese

1.     Obecná ustanovení

1.1         Dodržování tohoto etického kodexu je závazné pro všechny členy AČA a jejich povinností je podrobně se seznámit s jeho požadavky.

1.2         Porušení tohoto kodexu stejně jako formální stížnost na kteréhokoliv člena AČA na všech úrovních bude projednáno v souladu s disciplinárním řádem AČA – tedy prostřednictvím nezávislé komise skládající se minimálně ze tří členů výboru AČA a dvou nezávislých členů AČA.

1.3         Pokud si je člen AČA vědom, že porušil některé z pravidel etického kodexu a tím poškodil dobré jméno AČA a aromaterapie, vzdá se členství v AČA.

1.4         Člen AČA v případě jakékoliv stížnosti předá zákazníkům na vyžádání kontakty na výbor AČA.

2.     Aromaterapie

2.1         Aromaterapie je systematické řízené používání éterických olejů k podpoře a posílení zdraví a blaha jednotlivce.

2.2         Člen AČA hájí dobré jméno aromaterapie a jedná v souladu se zákony ČR a v souladu s dobrými mravy.

2.3         Člen AČA respektuje, že aromaterapie je doplňkovou terapií, nevystupuje proti oficiální medicíně a poskytuje veřejnosti pravdivé informace jak o vlastních možnostech, tak o možnostech aromaterapie vůbec.

2.4         Člen AČA poskytuje co nejkvalitnější služby v oblasti aromaterapie; aby co nejlépe sloužil zájmům svých klientů, stále se vzdělává a zlepšuje své dovednosti v aromaterapii i v dalších profesních standardech.

2.5         Člen AČA vykonává jen ty aromaterapeutické úkony, ke kterým ho opravňuje jeho vzdělání.

2.6         Člen AČA před odbornou konzultací nebo ošetřením ani v jeho průběhu nepožívá žádné psychotropní látky, drogy nebo alkohol.

2.7         Člen AČA se podílí na vzdělávání veřejnosti, pokud jde o skutečné přínosy a možnosti aromaterapie.

2.8         Pokud člen AČA využívá schváleným způsobem logo AČA, používá ho v nezměněné podobě s ohledem na autorská práva a ochrannou známku.

3. Reklama

3.1         Člen AČA nepoužívá názvy nebo popisy, které budí dojem zdravotnických nebo jiných neoprávněných kvalifikací. Uvádí svou odbornou kvalifikaci a vzdělání, nevzbuzuje neoprávněné naděje spojené s vlastními dovednostmi či znalostmi.

3.2         Reklama je důstojná a bez podbízení. Zároveň je zaměřena pouze na aromaterapii nebo na jiné terapie podle kvalifikace člena AČA.

3.3         Člen AČA se zavazuje k poctivosti v reklamě, své služby nabízí v souladu s etikou a dobrými mravy, inzeruje pouze ty schopnosti, na které obdržel odpovídající školení nebo osvědčení.

3.4         Člen AČA dbá o to, aby jeho jméno bylo uvedeno v Registru kvalifikovaných aromaterapeutů AČA. Registrace potvrzuje, že je k této činnosti plně kvalifikován a že souhlasí s dodržováním kodexu chování a se zásadami případ­ného disciplinárního řízení.

II.      Standardy závazné pro členy AČA praktikující aromaterapii

1.     Vztah ke klientovi

1.1         Člen AČA respektuje náboženskou, politickou a sociální situaci a názory každého jednotlivce bez ohledu na jeho věk, rasu, barvu pleti, vyznání nebo pohlaví.

1.2         Postoj člena AČA ke klientovi je profesionální, kompetentní, empatický, realistický a podporující, neboť jedině tímto způsobem lze projevit respekt ke klientově osobnosti a svébytnosti.

1.3         Člen AČA dbá o své vzdělání, sleduje vývoj v oboru, udržuje a zvyšuje si svou kvalifikaci.

1.4         Člen AČA sdílí odborné znalosti, výzkum a zkušenosti s ostatními aromaterapeuty a kolegy v zájmu dalšího
pokroku aromaterapie.

1.5         Člen AČA žádným způsobem nezneužívá důvěry svých klientů či zákazníků.

1.6         Člen AČA netvrdí, že je schopen „vyléčit“. Možné terapeutické postupy jsou sice popsány, ale uzdravení není nikdy zaručeno.

1.7         Člen AČA pečuje o klienty v souladu s principy celostní medicíny, a to prostřednictvím léčby zaměřené na specifické potřeby klienta.

1.8         Při první návštěvě terapeut získá kompletní anamnézu včetně všech podstoupených lékařských intervenci a zapíše ji do záznamů. Pokud dojde k závěru, že to zdravotní stav a blaho klienta vyžaduje, odešle ho na konzultaci
k lékaři (či jinému odborníkovi) a toto doporučení zanese pro vlastní ochranu do záznamu o klientovi.

1.9         Před zahájením ošetření člen AČA klientovi písemně nebo ústně vysvětlí všechny postupy používané v terapii včetně takových záležitostí, jako je konzultační proces, délka návštěv, poplatky atd. Nevytváří falešná očekávání a předpoklady ohledně možností a výhod aromaterapie.

1.10       Člen AČA klientům vždy poskytuje pravdivé informace o kvalitě a dostupnosti aromaterapeutických produktů a služeb.

1.11       Klient má právo odmítnout navržené postupy, ignorovat rady a doporučení a dělat svá vlastní rozhodnutí o svém zdraví a životním stylu.

1.12       Terapeut má právo vyžádat si ke své ochraně klientův písemný souhlas s ošetřením. Poučený souhlas klienta vyžaduje splnění těchto podmínek:

– souhlas je dobrovolný

–       klient obdržel dostatek informací ke svému rozhodnutí

–       klient je oprávněn, tj. schopen dát souhlas

V případě klientů, kteří sami tento souhlas nemohou poskytnout z důvodu věku nebo nemoci fyzické či duševní, je třeba získat jasný písemný souhlas od osoby, která je oprávněna vydávat souhlas jménem klienta.

1.13       V současné době aromaterapie není v ČR schválena jako léčebná metoda. Proto je třeba při péči o děti zajistit podepsané a datované prohlášení od rodičů nebo zákonného zástupce, tento souhlas je třeba v průběhu léčby aktualizovat.

1.14       Člen AČA nezveřejní či nenechá zveřejnit informace o klientovi bez jeho souhlasu, ani nehovoří o klientovi s třetí osobou, pokud to není stanoveno zákonem či soudně s výjimkou vlastní ochrany. V takovém případě se však doporučuje vyhledat právní pomoc a vedení.

1.15       Žádná třetí strana, včetně asistentů nebo členů rodiny klienta, nemůže být přítomna v průběhu konzultací
s klientem bez jeho výslovného souhlasu. Výjimka platí pouze pro práci s dětmi a těžce narušenými klienty
nebo s klienty opačného pohlaví v případech, kdy se doporučuje věnovat náležitou pozornost vlastní ochraně.

1.16       Pokud se člen AČR rozhodne ukončit léčbu svého klienta, udělá vše, co je možné, aby mu pomohl najít náhradní zdroj péče.

1.17       Člen AČA neošetřuje klienta v případě, že klientův zdravotní problém a jeho ošetření přesahuje jeho kvalifikaci. V případě potřeby terapeut tohoto klienta odešle do péče osobě, která má potřebnou kvalifikaci.

1.18       Člen AČA je povinen dodržovat platné hygienické normy ČR.

2.     Vztah s jinými terapeuty a zdravotnickými pracovníky

2.1         Člen AČA podporuje kolegy a další konzultanty, nekritizuje je a neposuzuje jejich práci v přítomnosti klienta nebo jiných laiků.

2.2         Člen AČA respektuje práva a odbornost ostatních zdravotnických pracovníků a spolupracuje s nimi přátelským a profesionálním způsobem.

2.3         Člen AČA usiluje o dobré pracovní vztahy a práci v kooperativním duchu s jinými odborníky a uznává a respektuje jejich konkrétní přínos v rámci zdravotnického týmu bez ohledu na to, zda vykonávají alopatické, alternativní nebo komplementární druhy ošetření.

2.4         Člen AČA se chová profesionálním a etickým způsobem ke svým klientům, kolegům a spolupracovníkům i k široké veřejnosti v souladu s nejvyššími standardy morálního chování a bezúhonnosti. Zároveň usiluje o to, aby za všech okolností zachovával důstojnost a status svého povolání.

2.5         Člen AČA usiluje o spolupráci, nikoliv o rivalitu s klientovým ošetřujícím lékařem, jeho cílem je vzájemné porozumění a péče o blaho klienta.

2.6         Člen AČA respektuje pokyny lékaře a rozhodnutí klienta.

2.7         Člen AČA bez lékařského vzdělání nestanovuje lékařské diagnózy. V případě potřeby či na základě vlastních obav doporučí klientovi návštěvu praktického či odborného lékaře a toto doporučení uvede ve svých záznamech.

2.8         Pokud k členovi AČA pošle svého klienta na dílčí intervenci jiný terapeut, po ukončení vyžádané intervence ho odešle zpět.

2.9         Člen AČA ošetřuje klienty podle vlastní kvalifikace a uvážení s ohledem na zásadu autonomní praxe a s patřičným ohledem na klientovo zdraví a bezpečnost.

2.10       Člen AČA si je plně vědom své odpovědnosti poskytovat služby v souladu s platným právním systémem.

 III.     Standardy pro obchodníky a firmy zabývající se aromaterapií

1.1         Člen AČA podniká v souladu s právním rámcem zákonů České republiky, které vymezují výrobní a obchodní činnost, nakládání s chemickými látkami, bezpečnost a hygienické normy při výrobě, distribuci a použití těchto látek.

1.2         Postoj člena AČA k zákazníkovi je profesionální, kompetentní a realistický. Nevytváří falešná očekávání a předpoklady ohledně možností a výhod aromaterapie.

1.3         Člen AČA poskytuje pravdivé informace o kvalitě svých produktů a vstupních surovin. Na vyžádání poskytne
zákazníkovi průkazné dokumenty potvrzující deklarovanou kvalitu.

1.4         Člen AČA dbá o své vzdělání či vzdělání svých zaměstnanců, sleduje vývoj v oboru a poskytuje poradenství nepřesahující rámec tohoto vzdělání.

1.5         Člen AČA žádným způsobem nezneužije důvěry svých zákazníků.

1.6         Člen AČA netvrdí, že je schopen „vyléčit“.

1.7         Člen AČA vždy klientům poskytuje pravdivé informace o dostupnosti aromaterapeutických produktů a služeb.

1.8         Člen AČA nezveřejní či nenechá zveřejnit informace o zákazníkovi bez jeho souhlasu, pokud toto není stanoveno zákonem či soudně s výjimkou vlastní ochrany. V takovém případě se však doporučuje vyhledat právní pomoc a vedení.

1.9         Člen AČA se nedopouští nekalosoutěžního jednání.