Etický kodex
Odborné společnosti české aromaterapie, z.s.

I. Úvod

 1. Etický kodex Odborné společnosti české aromaterapie (OSČA) stanovuje základní hodnoty organizace a standardy chování členů OSČA s cílem zachovávat dobré jméno OSČA, udržovat korektní vztahy s ostatními členy a zvyšovat důvěru veřejnosti v principy aromaterapie.

II. Základní ustanovení

 1. Aromaterapie není v ČR legislativně regulovaný obor. OSČA definuje aromaterapii jako řízené a cílené používání přírodních éterických olejů, hydrolátů a extraktů z rostlin k příznivému ovlivnění celkového stavu člověka nebo zvířete na základě individuálního přístupu.

III. Standardy pro všechny členy OSČA

 1. Člen OSČA respektuje, že aromaterapie je doplňkovou metodou a nerozporuje standardní lékařské postupy. Člen OSČA dodržuje Zásady bezpečného používání aromaterapie.
 2. Člen OSČA poskytuje veřejnosti pravdivé informace jak o vlastních možnostech, tak o možnostech aromaterapie vůbec.
 3. Člen OSČA respektuje náboženskou, politickou a sociální situaci a názory každého jednotlivce bez ohledu na jeho věk, rasu, barvu pleti, vyznání nebo sexuální identitu a orientaci.
 4. Člen OSČA jedná tak, aby nepoškodil dobré jméno OSČA, a pečuje o korektní vztahy s ostatními členy OSČA.
 5. Člen OSČA uvádí pravdivě svou úroveň odborné kvalifikace a používá titul odpovídající ukončenému vzdělání nebo nabyté kvalifikaci.

IV. Standardy pro členy OSČA – praktikující aromaterapeuty

 1. Člen OSČA poskytuje kvalitní služby v oblasti aromaterapie odpovídající jeho úrovni vzdělání a kvalifikace, aby co nejlépe sloužil zájmům svých klientů. 
 2. Člen OSČA klientům vždy poskytuje pravdivé informace o kvalitě a dostupnosti aromaterapie, nevzbuzuje v klientech falešná očekávání a plně respektuje rozhodnutí klienta.
 3. Člen OSČA si je plně vědom osobní zodpovědnosti za kvalitu poskytovaných služeb. Stále se vzdělává a zlepšuje své dovednosti v aromaterapii.
 4. Člen OSČA usiluje o dobré vztahy a práci v kooperativním duchu s jinými odborníky v zájmu péče o klienta.
 5. Člen OSČA bez lékařského vzdělání nestanovuje lékařské diagnózy. V případě potřeby či na základě vlastních obav doporučí klientovi návštěvu praktického či odborného lékaře
 6. Člen OSČA považuje informace o klientech za důvěrné a zachovává mlčenlivost v souladu s platnou legislativou ochrany osobních údajů. 

V. Závěrečná ustanovení

 1. Dodržování tohoto etického kodexu je závazné pro všechny členy OSČA.
 2. Porušení tohoto kodexu bude projednáno Radou spolku. V případě shledání závažného nebo opakovaného porušení některého z pravidel Etického kodexu bude členství v OSČA ukončeno. Oficiální stížnost na kteréhokoliv člena OSČA přijímá a projednává Rada spolku. 
 3. Toto znění etického kodexu je platné od 1. 1.  2023.