I. Úvodní ustanovení

 1. Spolek Odborná společnost české aromaterapie, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Sídlem spolku je Praha.

II. Účel a činnosti spolku

A. Účel spolku

 1. Spolek sdružuje odborníky a příznivce oboru aromaterapie, věnuje se rozvoji aromaterapie v České republice a dbá na odbornost a kvalitu aromaterapeutické péče v České republice. Odborné komunitě poskytuje profesionální podporu, pečuje o odbornost praktikujících aromaterapeutů. Laické veřejnosti poskytuje kvalitní informační a poradenský servis v oblasti aromaterapie.

B. Hlavní činnosti spolku

 1. Účel spolku je naplňován zejména následujícími hlavními činnostmi:
  1. sdružování odborných aromaterapeutů a příznivců aromaterapie,
  2. profesionální podpora odborných aromaterapeutů,
  3. udržování odbornosti praktikujících aromaterapeutů,
  4. podpora vzájemné spolupráce a výměny informací v rámci aromaterapeutické odborné komunity,
  5. vytvoření metodiky, iniciace a podpora využití aromaterapeutických metod v různých oborech,
  6. aplikace standardů aromaterapeutické péče jako komplementární péče,
  7. zastupování aromaterapeutické obce vůči orgánům státní správy a dalším institucím,
  8. publikační činnost v oblasti aromaterapie,
  9. organizování odborných seminářů, diskuzí a obdobných vzdělávacích akcí.

C. Vedlejší činnosti spolku

 1. Spolek vyvíjí hospodářskou činnost jako činnost vedlejší, která podporuje činnosti hlavní a napomáhá naplnění účelu spolku. Spolek provozuje zejména následující podnikatelskou činnost:
  1. služby v oblasti administrativní správy,
  2. poskytování reklamy,
  3. poradenská a konzultační činnost,
  4. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
  5. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
  6. nákup a prodej aromaterapeutického materiálu.

III. Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku.
 3. O přijetí člena rozhoduje Rada spolku. Přihláška do spolku musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, telefonické spojení a e‑mailovou adresu.
 4. Členství vzniká dnem zápisu do členské evidence pověřeným členem Rady spolku po zaplacení členského příspěvku.
 5. Členství ve spolku je nepřenosné.
 6. Členství zaniká uplynutím doby členství určené stanovami, dobrovolným vystoupením člena ze spolku, vyloučením člena na základě rozhodnutí Rady spolku, úmrtím člena nebo nezaplacením členského příspěvku, a to ke dni splatnosti tohoto členského příspěvku.
 7. Rada spolku rozhoduje o výši, splatnosti a způsobu uhrazení členského příspěvku a výhodách, které jsou členům spolkem poskytovány. O členských příspěvcích a výhodách členství Rada spolku své členy pravidelně a včas informuje.
 8. Spolek rozlišuje tři úrovně členství: čestné členství, odborné členství a zájmové členství.

A. Čestné členství

 1. Čestné členství se uděluje významným osobnostem v oboru aromaterapie, za významný přínos české aromaterapii či za dlouholetou činnost v oblasti české aromaterapie.
 2. Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí Rady spolku o nabídce takového členství konkrétní osobě a prohlášením této osoby o přijetí čestného členství ve spolku.
 3. Čestné členství se uděluje na dobu dvou let.
 4. Čestný člen je osvobozen od členských příspěvků.
 5. Čestný člen má právo:
  1. odborným způsobem se podílet na činnostech spolku a přispívat k naplňování jeho účelu,
  2. předkládat odborné návrhy, podněty a připomínky,
  3. být informován o činnostech spolku,
  4. využívat stejných členských výhod jako odborní členové spolku,
  5. účastnit se členské schůze a hlasovat.
 6. Čestný člen má povinnost:
  1. chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  2. dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku,
  3. dodržovat etický kodex spolku,
  4. alespoň jednou ročně se zúčastnit zasedání odborných garantů organizovaného spolkem.

B. Odborné členství

 1. Odborným členem se může stát fyzická osoba s patřičným vzděláním v oboru aromaterapie.
 2. Odborným členem se také může stát student/ka Institutu aromaterapie, a to nejvýše po dobu 2 let od zahájení studia.
 3. O přidělení odborného členství rozhoduje Rada spolku.
 4. Odborný člen má právo:
  1. účastnit se členských schůzí a hlasovat,
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
  3. být informován o činnostech a hospodaření spolku,
  4. využívat výhod odborného člena spolku,
  5. volit a být volen do orgánů spolku.
 5. Odborný člen má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku,
  2. dodržovat etický kodex spolku,
  3. chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  4. řádně platit členské příspěvky.

C. Zájmové členství

 1. Zájmovým členem se může stát kterákoli fyzická osoba starší 18 let. Zájmový člen nemá hlasovací právo.
 2. Zájmový člen má právo:
  1. účastnit se členských schůzí bez hlasovacího práva,
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
  3. být informován o činnostech a hospodaření spolku,
  4. využívat výhod zájmového člena spolku,
  5. být volen do orgánů spolku.
 3. Zájmový člen má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku,
  2. dodržovat etický kodex spolku,
  3. chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  4. řádně platit členské příspěvky.

IV. Organizace spolku

 1. Organizační strukturu spolku tvoří:
  1. Rada spolku – nejvyšší orgán,
  2. Předseda/předsedkyně spolku – individuální statutární orgán,
  3. Členská schůze.

A. Rada spolku – nejvyšší orgán

 1. Rada spolku jako nejvyšší orgán spolku je nejméně tříčlenná, nejvýše však sedmičlenná, počet jejích členů musí být vždy lichý.
 2. Členy Rady volí členská schůze. Člen Rady může být zvolen opakovaně bez omezení.
 3. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % jejích členů. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 4. Rada spolku si za účelem organizace své činnosti volí svého vedoucího a zástupce vedoucího. Rada spolku se schází pravidelně jedenkrát za dva měsíce, nebo dle potřeby. Radu svolává statutární orgán spolku, případně i vedoucí, nebo v jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího Rady, pokud je to potřeba k řešení neodkladných záležitostí.
 5. V případě odstoupení nebo úmrtí člena Rady spolku jsou zbývající členové Rady spolku povinni do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady spolku.
 6. Rada spolku zejména:
  1. určuje a koordinuje hlavní zaměření činnosti spolku,
  2. rozhoduje o změně stanov,
  3. stanovuje výši, splatnost a způsob uhrazení členských příspěvků a výhody plynoucí ze členství ve spolku,
  4. připravuje zprávu o činnosti spolku,
  5. schvaluje výsledek hospodaření spolku,
  6. volí a odvolává statutární orgán spolku – Předsedu/předsedkyni spolku,
  7. určuje počet členů Rady podle potřeby spolku.

B. Předseda/předsedkyně spolku – statutární orgán spolku

 1. Předseda/předsedkyně spolku je individuálním statutárním orgánem spolku.
 2. Předsedu/předsedkyni spolku volí a odvolává Rada spolku.
 3. Předsedou/předsedkyní spolku může být zvolen člen spolku nebo i člen Rady spolku.
 4. Předseda/předsedkyně spolku koordinuje a řídí činnosti spolku a dohlíží na hospodaření spolku. Předseda/předsedkyně spolku je odpovědný/á za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
 5. Předseda/předsedkyně spolku jedná a podepisuje jménem spolku, zastupuje jej navenek a je oprávněn/a samostatně jeho jménem právně jednat.
 6. Předseda/předsedkyně spolku je oprávněn/a, zejména pro případ své nepřítomnosti, písemně pověřit člena/členy Rady, aby jednali jménem spolku samostatně.

C. Členská schůze

 1. Členská schůze není nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze je shromážděním členů spolku. Všichni členové spolku mají právo se zúčastnit členské schůze. Každý člen, který má právo hlasovat, má jeden hlas. Hlasy všech členů s hlasovacím právem jsou si rovny.
 3. Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán spolku rovněž svolá členskou schůzi na základě podnětu alespoň třetiny členů spolku.
 4. Svolávat členskou schůzi je možné e-mailem či jinými prostředky elektronické komunikace. Termín a program členské schůze musí být oznámeny nejpozději čtrnáct dní před jejím konáním. Práva na včasné svolání se mohou všichni členové vzdát.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní nadpoloviční většina členů spolku. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.
 6. Členská schůze:
  1. volí členy Rady spolku,
  2. podává podněty a návrhy na činnosti a směřování spolku,
  3. podává podněty a návrhy na změny stanov spolku,
  4. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

V. Rozhodování per rollam

 1. Orgány spolku smějí rozhodovat per rollam, např. prostřednictvím e-mailu.
 2. Počet hlasů potřebný pro platnost rozhodování per rollam platí stejně jako v případě osobního setkání daného orgánu, tedy jak je uvedeno v čl. IV u každého orgánu samostatně.
 3. Pravidla pro rozhodování per rollam jsou následující a platná pro všechny orgány spolku:
  1. o využití rozhodování per rollam rozhoduje Rada spolku,
  2. lhůta pro odpovědi na vyjádření se k rozhodnutí je pětidenní (5 kalendářních dní),
  3. každý z účastníků rozhodování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) své vyjádření zaslat na e-mailovou adresu člena Rady spolku, jež rozeslal žádost o vyjádření rozhodnutí,
  4. Rada spolku je povinna oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování,
  5. hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližšího jednání Rady spolku.

VI. Zásady hospodaření

 1. Zdroje příjmů spolku jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  3. příjmy z vlastní vedlejší hospodářské činnosti,
  4. dotace a granty,
  5. výnosy majetku.
 2. Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán spolku, který každoročně předkládá Radě spolku zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu.
 3. Spolek hospodaří dle ročního rozpočtu schváleného Radou spolku.
 4. Finančními prostředky disponuje statutární orgán spolku.
 5. S výsledky hospodaření seznamuje Rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 6. Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky spolku.
 7. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jinému spolku s podobným předmětem činnosti.  

 VII. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny zakládajícími členy spolku a účinnosti nabývají dnem zápisu do veřejného rejstříku.