Autorka: Gabriela Olšanská

Menopauza bývá častým strašákem žen ve zralém věku. Nepříjemné návaly horka, nespavost, podrážděnost, snížení kognitivních funkcí, zažívací potíže, pokles libida a mnoho dalšího totiž nezní jako něco, co vám zpříjemní den. Většina gynekologů navrhne substituční hormonální léčbu, která sice umí zmírnit řadu těchto nepříjemností, ale také dokáže svými vedlejšími účinky řadu nepříjemností přidat. Proto proběhla a probíhá řada studií, jak s potížemi menopauzy může pomoci aromaterapie. Gabriela Olšanská připravila rešerše třech takových studií. První hodnotila aromaterapeutickou masáž s použitím citronového a mátového éterického oleje. Druhá se soustředila na potlačení návalů horka inhalací levandulového éterického oleje. Ta třetí zkoumala účinky inhalace éterického oleje šalvěje lékařské na sexuální funkce a spokojenost žen po menopauze. Opět velmi zajímavé čtení…

Účinek aromaterapeutické masáže citronovým a mátovým éterickým olejem na příznaky menopauzy: Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie
(
Şerife İrem Döner et al., 2023).

Cílem této studie bylo zjistit vliv aromaterapeutické masáže s mátovým a citronovým éterickým olejem na symptomy menopauzy. Studie byla provedena na Karatay University v Turecku, v letech 2022–2023.

Studované objekty

Do této studie bylo zařazeno celkem 63 žen v menopauze a postmenopauze, ve věku 45 – 65 let. Ženy pociťovaly alespoň 1 příznak menopauzy, neměly žádné respirační onemocnění (astma, bronchitida), nebyly alergické na použité éterické oleje.

Experimentální skupiny

Účastnice byly náhodně rozděleny do tří skupin po 21 osobách: 
1)  éterický olej z máty peprné, 2 kapky v 5 ml mandlového oleje (1,5 %)
2)  éterický olej z citronu, 2 kapky v 5 ml mandlového oleje (1,5 %)
3)  placebo, 5 ml mandlového oleje

Před začátkem masáže měly ženy možnost si olej očichat. Každá účastnice ve všech třech skupinách absolvovala masáž rukou a paží vybraným olejem dvakrát týdně po dobu 4 týdnů ve 30minutových sezeních. Celkem bylo jedné osobě poskytnuto 8 masáží. Příznaky menopauzy u účastnic byly hodnoceny před a po masáži pomocí stupnice hodnocení příznaků menopauzy (MRS = menopause rating scale). Dále se hodnotily pocity štěstí, klidu, symptomy úzkosti ze stárnutí.

Výsledky

Byly nalezeny statisticky významné rozdíly ve skupinách s citronovým éterickým olejem a mátovým éterickým olejem. Masáž mátovým éterickým olejem měla průkazně lepší výsledky ve všech hodnocených ukazatelích dohromady než citronový éterický olej. Oba éterické oleje měly srovnatelné výsledky na somatické příznaky menopauzy. Pokud jde pouze o psychické příznaky menopauzy, citronový éterický olej byl průkazně účinnější, zatímco mátový éterický olej průkazně účinkoval na urogenitální potíže.

Účinek inhalace levandulového éterického oleje na návaly horka v menopauze: zkřížená randomizovaná klinická studie (Kazemzadeh et al., 2016)

Náhlé návaly horka, tzv. flushe, jsou jedním z nejčastějších příznaků menopauzy. Neohrožují zdraví, ale významně snižují kvalitu života. Jednalo se o dvojitě zaslepenou zkříženou klinickou studii. Studie probíhala pod vedením Ardabil University of Medical Science, Ardabil, v Íránu, v letech 2013–2014.

Studované objekty

Do studie byly náhodně vybrány ženy, které splňovaly kritéria pro zařazení: chybějící menstruace v posledních 12 měsících, měly normální krevní tlak, neužívaly estrogenová nebo progesteronová léčiva v posledních 6 měsících, měly nedostatečnou hladinu hormonů v krvi, byly bez astmatu a jiných alergií, vdané a gramotné. 

Experimentální skupiny

100 žen v menopauze ve věku 45–55 let bylo rozděleno náhodně do dvou intervenčních skupin: 
1) levandulový éterický olej 
2) placebo (zředěné mléko) 

Ani studované osoby, ani asistenti nevěděli, do které skupiny patří. Ženy inhalovaly obsah lahviček 2x denně po dobu 20 minut, v průběhu 12 týdnů. Testované osoby vyplňovaly denně počet návalů, po dobu 1 týdne:
a) před aplikací aromaterapie
b) po 12 týdnech inhalace
c) po druhé vlně inhalace (opět 12 týdnů)

Mezi první a druhou vlnou inhalací byla 4týdenní pauza, tzv. wash-off období. V druhé vlně intervence byly skupiny vyměněny. První skupině se podalo placebo a druhé skupině levandulový éterický olej

Výsledky

Mezi oběma experimentálními skupinami nebyly statistické rozdíly v demografických ukazatelích. Průměrný věk v první skupině byl 52,24 let a ve druhé skupině 51,5 roku. Většina účastnic měla nízkou gramotnost a byly v domácnosti. Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn významný rozdíl v počtu návalů před intervencí. Počty návalů se statisticky významně snížily v intervenční skupině (levandule) ve srovnání s kontrolní skupinou (placebo). Tato studie ukázala, že inhalace levandulového éterického oleje 2x denně po dobu 20 minut snížila počet návalů u menopauzálních žen.

Vliv inhalace éterického oleje ze šalvěje lékařské na sexuální funkce a spokojenost žen po menopauze: randomizovaná kontrolovaná studie (Heydarpour et al., 2023).

Sexualita je důležitým aspektem kvality života, který je po menopauze často narušen. Hormonální léčba má vedlejší účinky, a proto si ženy oblíbily alternativní léčebné postupy. Cílem studie bylo zjistit vliv inhalace éterického oleje ze šalvěje lékařské na sexuální funkce a spokojenost žen po menopauze. Studie byla provedena na Kermanshah University of Medical Sciences v Íránu, v roce 2018.

Studované objekty

Studie se zúčastnilo 64 žen ve věku 45 až 60 let. Ženy vykazovaly příznaky menopauzy po dobu nejméně 12 měsíců, uměly číst a psát, byly vdané. Netrpěly duševním nebo tělesným onemocněním, byly nekuřačky, nepožívaly alkohol. Byly bez alergické rýmy nebo astmatu. Neprošly stresujícími událostmi (rozvod, úmrtí členů rodiny prvního stupně).

Experimentální skupiny

Účastnice byly náhodně rozděleny do dvou skupin, po 32 osobách: 
1) éterický olej ze šalvěje lékařské, 2 kapky v 10% směsi (mandlový olej/propylenglykol) k inhalaci, po dobu 5 po sobě jdoucích dnů
2)  kontrolní skupina – mandlový olej/propylenglykol k inhalaci po dobu 5 po sobě jdoucích dnů

Oleje se aplikovaly na předloktí, v 10:00 dopoledne a v 22:00 hodin večer. Vzdálenost předloktí bylo 30 cm od nosu, inhalace probíhala 5 minut. Testování trvalo celkem 6 týdnů. Sexuální funkce a spokojenost byly hodnoceny pomocí Lindbergova dotazníku sexuální spokojenosti a indexu sexuální funkce žen (Female sexual function index – FSFI), a to před intervencí a 6 týdnů po ní.

Výsledky

Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn žádný významný rozdíl z hlediska demografických charakteristik. Před intervencí nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v celkovém skóre FSFI ani u skóre sexuální spokojenosti u obou skupin. Po intervenci však byl průměr skóre FSFI a skóre sexuální spokojenosti ve skupině s inhalací šalvějového oleje významně vyšší než v kontrolní skupině. 

Podle vnitroskupinové analýzy nebyl v kontrolní skupině žádný významný rozdíl ve skóre FSFI a skóre sexuální spokojenosti před a po intervenci, zatímco ve skupině se šalvějovým olejem byl před a po intervenci významný rozdíl. Po 6 týdnech intervence bylo celkové skóre FSFI a skóre sexuální spokojenosti ve skupině se šalvějí významně vyšší než v kontrolní skupině. Ve srovnání s kontrolní skupinou nevykazovala skupina s inhalací šalvěje žádné významné nežádoucí účinky.

Závěr

Inhalace éterického oleje po dobu 6 týdnů zlepšila sexuální funkce a spokojenost žen po menopauze a neměla žádné vedlejší účinky. 

Tato studie potvrdila závěry Malakoutiho et al. (2016), kteří provedli klinickou studii na 120 ženách po menopauze s cílem zjistit vliv inhalační aromaterapie na sexuální funkce žen po menopauze. Intervenční skupina dostávala 2-3 kapky aromatické směsi éterického oleje v propylenglykolu (levandule, fenykl, pelargonie a růže) na předloktí třikrát denně po dobu 6 týdnů, zatímco kontrolní skupina dostávala placebo obsahující propylenglykol. Všechny sledované parametry se významně zlepšily v aroma skupině, kromě bolesti při styku.

K potvrzení těchto zjištění je však zapotřebí více klinických studií s delší dobou sledování na ženách s fyzickými a psychickými onemocněními.

ZDROJE

Şerife İrem Döner, Hafize Dağ Tüzmen, Büşra Duran, Füsun Sunar. The effect of aromatherapy massage with lemon and peppermint essential oil on menopausal symptoms: A double-blinded, randomized placebo controlled clinical trial. EXPLORE, 2023. ISSN 1550-8307. doi.org/10.1016/j.explore.2023.09.001.
https://clinicaltrials.gov/study/NCT05677698?cond=menopause&term=aromatherapy&rank=3

Kazemzadeh R., Nikjou R., Rostamnegad M., Norouzi H. Effect of lavender aromatherapy on menopause hot flushing: A crossover randomized clinical trial. J Chin Med Assoc. 2016 Sep; 79(9):489-92. doi: 10.1016/j.jcma.2016.01.020. PMID: 27388435.

Heydarpour S., Sharifipour F., Heydarpour F. Effect of Salvia officinalis scent on postmenopausal women’s sexual function and satisfaction: a randomized controlled trial. BMC Womens Health. 2023 Aug 23; 23(1):442. doi: 10.1186/s12905-023-02605-8. PMID: 37612717; PMCID: PMC10463902.
https://en.irct.ir/user/trial/50212/view 

Malakouti J, Farshbaf Khalili A, Asghari Jafarabadi M, Jabbari F. Effect of combined inhaler aromatherapy on sexual function in postmenopausal women: a randomized controlled trial. Iranian Journal Of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2016; 19(12):9–15. doi: 10.22038/IJOGI.2016.6833
https://ijogi.mums.ac.ir/article_6833_en.html 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

5. – 6. 4. 2024

PALÁC ARA 
Perlová 5, Praha 1
MHD: metro Můstek