Termíny obhajob na rok 2021

 7. 11. 2021, 16:00-19:00 místo: Jagellonská 1, Praha 3

Podmínky závěrečné práce „Odborný aromaterapeut“

platné od 29.11.2018

1) Výběr tématu a pravidla

Téma práce si volí student sám na základě své praxe.

Podstatné je prokázat vlastní názor a tento názor doložit vlastní praxí.

Práce dokumentuje to, jakým způsobem student praktikuje. Je tedy nezbytné, aby byla postavena nejméně na jednom klientovi, který je sledován v čase (minimálně 5 ošetření s průběžnou diagnostikou).

Vedoucího práce volí student podle tématu. Toto je součástí pátečního semináře k závěrečným pracím v rámci výuky.

Vedoucímu práce student průběžně posílá zpracované kapitoly a konzultuje postup práce. Práce, které jsou založeny na TČM, zasílejte vždy Petru Novákovi ke konzultaci.

Práce, která nesplňuje požadavky uvedené v tomto materiálu, nebude přijata k obhajobě.

Finální verzi práce pošle student mailem minimálně 1 měsíc před obhajobami svému konzultantovi, Adéle Zrubecké, Barboře Krejčí a Petru Novákovi. Práce, které nebudou komisi takto předány 1 měsíc před obhajobami, nebudou k obhajobě připuštěny.

U obhajoby je práce hodnocena za písemný projev i za ústní obhajobu. V případě nedostatečného zpracování budou součástí ústní obhajoby také doplňující otázky.

Student věnuje pozornost precizní práci s aromaterapií. Silice vždy uvádí latinským názvem kurzívou (případné další latinské odborné výrazy uvádí také kurzivou – názvy rostlin, mikrobů, hub, nemocí).

Použité silice není nutné popisovat v celé šíři jejich působení, stačí uvést účinky, které byly použity u klienta v konkrétním ošetření. Vždy je třeba uvést konkrétní důvody použití dané silice.

V práci je třeba prokázat dovednost diagnostikovat pomocí metod vyučovaných na Institutu Aromaterapie (diagnostika pěti elementů, obličeje, jazyka) a také dovednost využít vyučované techniky (TČM, akupresura, reflexologie…). I u těchto technik uvádí student důvod, proč metodu, bod či zónu použil.

Pokud je studentovi přístup podle TČM naprosto cizí, může svou práci postavit na pohledu konvenční medicíny. V tom případě je třeba mít klientovu diagnózu ověřenou lékařským vyšetřením. V práci popíše svůj léčebný plán, který bude postaven na přesné diagnóze. Na jejím základě a na základě biochemie vybere vhodné silice k ošetření. Dále v práci popíše vývoj terapie a v závěru shrne přínos aromaterapie pro léčbu daného onemocnění.

Esoterické metody diagnostiky a ošetření, pokud je ve své práci student používá, nejsou součástí závěrečné práce.

Pokud student pracuje s jinými technikami (fytoterapie, gemoterapie, homeopatie…), může je v práci použít, pokud tvořily doplněk aromaterapeutického ošetření.

2) Jednotlivé kapitoly závěrečné práce

 • DESKY PRÁCE a TITULNÍ STRANA: INSTITUT AROMATERAPIE, ODBORNÝ AROMATERAPEUT, NÁZEV PRÁCE, AUTOR, DATUM, KONZULTANT – VZOR číslo 1
 • PROHLÁŠENÍ VZOR číslo 2
 • SOUHRN (NEBOLI ABSTRAKT) je stručný souhrn pro toho, kdo se chce rychle zorientovat, o čem závěrečná práce je. Souhrn tvoří maximálně jedna stránka.
 • PODĚKOVÁNÍ vedoucímu práce, dceři, rodičům, partnerovi…
 • OBSAH – seznam jednotlivých kapitol
 • ÚVOD – zde začíná stránkování (strana č.1).  Zde student rozvede, CO bude zkoumat a CO bude v rámci práce dělat, aby vyřešil zvolené téma. Dále zde bude objasněno, PROČ si student vybral toto téma. Úvod tvoří většinou jedna strana.
 • LITERÁRNÍ ČÁST je obsažena přibližně na 2-10 stran, záleží na dostupnosti literatury k danému tématu. Pro sepsání této části práce student něco o svém tématu vyhledá a přečte z dostupných pramenů. Může to být odborná kniha, článek, vědecká studie, diplomová práce jiného studenta atd. Nasbíraná fakta student logicky seřadí, všechny prameny uvede v seznamu literatury.
 • EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST přibližně 1-3 strany. Student jasně a krátce vysvětlí použitou metodu, popíše klienty, jak probíhalo ošetření, představí použitý „materiál“ včetně olejů.  Popíše, jak vše probíhalo v čase. Zde nejsou výsledky, úvahy, vysvětlování, reference, co udělal někdo jiný. Tato kapitola je krátká, stručná a jasná. Může tu být i tabulka nebo odborný obrázek. Zde se tedy objeví praktická práce nejméně na jednom klientovi, který je sledován v čase (minimálně 5 ošetření s průběžnou diagnostikou).

Příklad: „Pro objasnění mého problému jsem zkoumala účinky na deseti klientech, po dobu 3 měsíců, v určitém prostředí, použila jsem vyjmenované oleje, k tomu akupresurní body, byliny, přístroje  atd.

 • VÝSLEDKY 2-3 strany. Student logicky a stručně řadí výsledky práce v bodech. Nevysvětluje. Pouze předkládá fakta čtenáři.
 • DISKUZE 2-5 stran. Co se v průběhu zkoumání stalo a proč se to stalo. Zde obhajuje student svůj záměr, myšlenky, pozorování, výsledky. Vysvětluje výsledky (negativní i pozitivní) ze svého pohledu. Vysvětluje téma i z pohledu autorů z literatury, případně z pohledu toho, co se dozvěděl z ústního podání. Diskutuje s těmi, kteří případně došli k jiným závěrům než on. Může zde uvést návrh na budoucí řešení či experimenty.
 • ZÁVĚR 1 strana. Je krátký a může být jen v bodech.

Příklad: „Výsledek mé práce je velmi kladný. Zdravotní stav 80% klientů se zlepšil.“ Student prohlásím krátce a jasně, k čemu jsem došel.

 • LITERATURA se nestránkuje. Je to seznam literatury a dalších použitých zdrojů – VZOR číslo 3
 • PŘÍLOHA PRÁCE (kazuistiky) se skládá z dvaceti dotazníků (diagnóza, zvolené silice, výsledek), jimiž student dokládá dvacet ošetřených klientů. Z těchto dvaceti klientů u pěti je třeba doložit vývoj v čase (minimálně tři po sobě jdoucí návštěvy). To znamená celkem třicet ošetření (u patnácti klientů stačí jedna návštěva, u pěti klientů tři po sobě jdoucí ošetření). Těchto 20 kompletně vyplněných dotazníků je svázáno v práci pod dodatkem „Příloha závěrečné práce“. Tito ošetření klienti mohou být předmětem hlavní části diplomové práce.

Dotazníky mohou být vyplněny čitelně ručně nebo být prezentovány v elektronické podobě, vždy stručně (heslovitě, nepsat celé věty), přehledně a jasně. Klient je identifikován křestním jménem a rokem narození (ochrana soukromí klienta).

U diagnostiky podle jazyka je třeba popsat celou bez výjimky „Abecedu jazyka“:
Tělo jazyka: barva, tvar, pohyblivost, útvary
Povlak: barva, kvalita (tloušťka, vzhled, vlhkost) a rozložení.

V závěru dotazníku student uvede: hlavní diagnózu dle TČM (nedostatek čchi v ledvinách), doporučené silice (pouze výčet bez rozepisování účinků), způsob ošetření (masáže, baňky, fytoterapie, reflexní terapie) a akupresurní body.

V bodech dotazníku nevynechává, aby bylo vidět, na co se student ptal.

Celkově první část práce (bez kazuistik) obsahuje 15-40 číslovaných stran.

Práce musí splňovat formální podobu závěrečných prací (pravopis, grafická podoba práce, číslování stran, správně uvedené citace, seznam použité literatury, obrázky).

Práci včetně kazuistik nechá student svázat do tvrdých desek tak, jako se váží diplomové práce. Jinak svázané práce nebudou přijaty.

Takto svázanou práci pošle student před obhajobami v jednom výtisku na adresu: Asociace českých aromaterapeutů, Barbora Krejčí, Jagellonská 1, 130 00 Praha 3. Práce bude uložena v knihovně AČA.

Obrázky, fotografie, grafy, tabulky, statistiky – mohou být v textu nebo v příloze. Příloha se nestránkuje. Každá tabulka, graf, obrázek musí mít název a popis.

Příklad: Tabulka číslo 1:  Složení majoránky.

Všechny přílohy musejí být odkázány v hlavním textu.

Reference nejsou uvedeny v textu. Výjimka je, bude-li to v diskuzi: Příklad: (Brown 1985) popsal toto a já s tím nesouhlasím nebo souhlasím, protože…

Reference jsou rozděleny na: knihy, časopisy, web. Vše je abecedně řazeno podle příjmení autora.

Velikost písma volí student tak, aby se počet řádků na stránce pohyboval mezi 30 – 35. V základním textu se doporučuje používat písma o velikosti 10 až 12 bodů, nejčastěji se užívá velikost písma 12 bodů. Doporučuje se používat tzv. patkové písmo (Times Roman, Palatino, Garamond). Nadpisy by měly být stejného typu písma, jako je základní text. Úprava a umístění nadpisů musí být v celém textu jednotné.

Podmínky závěrečné práce Odborný aromaterapeut“

platné od 1. 5. 2017

 1. Téma si volí student sám na základě své praxe.
 2. Podstatné je prokázat vlastní názor a tento názor doložit vlastní praxí.
 3. Vždy si stanovte cíl práce, co chcete prokázat, dále výsledný cíl ošetření (diagnostika, po ní návrh léčby a pak následný postup s dokladem, proč byly použity ÉO nebo aku body atd.) u každého klienta i dílčí cíle pro každé ošetření. Tyto cíle zřetelně ve své práci popište, pomůže Vám to držet se tématu.
 4. Minimální rozsah práce je deset normostran. Do nich se nezapočítávají obecné a známé informace o aromaterapii. Teoretické informace se započítávají jen v rozsahu nezbytně nutném pro objasnění vlastního názoru a způsobu práce. (Patří sem vámi používané diagnostiky, postupy, dávkování, výsledky, postřehy, úvahy, závěry, pozorování.)
 5. Pozornost věnujte precizní práci s aromaterapií (silice vždy uvádějte také latinským názvem, přesně popisujte dávkování…).
 6. Použité ÉO není nutné popisovat v celé šíři jejich působení, stačí uvést účinky, které využíváte u klienta v tom kterém ošetření a vždy udejte konkrétní důvody využití jednotlivých ÉO.
 7. V práci je třeba prokázat dovednost diagnostikovat pomocí metod vyučovaných na IA (dg.pěti elementů, obličeje, jazyka) a také dovednost využít vyučované techniky (TČM, akupresura, reflexologie…, i u těchto technik uvádějte důvod, proč jste metodu, bod či zónu použili).
 8. Pokud je Vám přístup podle TČM naprosto cizí, můžete svou práci postavit na pohledu konvenční medicíny. V tom případě je třeba mít klientovu diagnózu ověřenou lékařským vyšetřením. V práci popíšete svůj léčebný plán, který bude postaven na přesné diagnóze. Na jejím základě a na základě biochemie vyberete vhodné silice k ošetření. Dále v práci popíšete vývoj terapie a v závěru shrnete přínos AT pro léčbu daného ošetření.
 9. Ezoterické metody diagnostiky a ošetření – i pokud je ve své praxi používáte, nejsou součástí závěrečné práce.
 10. Pokud pracujete s jinými technikami (fytoterapie, gemoterapie, homeopatie…) můžete je v práci použít, pokud tvořily doplněk aromaterapeutického ošetření.
 11. Práce dokumentuje to, jakým způsobem praktikujete. Je tedy nezbytné, aby byla postavena minimálně na jednom klientovi, kterého sledujete v čase (minimálně pět ošetření s průběžnou diagnostikou). Časové úseky zřetelně oddělte.
 12. V případě čerpání z internetu je nutné také přesně uvádět zdroj – stejně jako u zacházení s citáty. Práce je prověřována, zda nedošlo ke stažení textu z internetového zdroje a zda se skutečně jedná o autorský text studenta. V případě stažení textu, se kterým student nepracuje jako s citátem, práce nebude k obhajobě přijata.
 13. Přílohu práce tvoří dvacet doložených dotazníků (dg., zvolené silice, výsledek) jimiž dokládáte dvacet ošetřených klientů. Z těchto dvaceti klientů u pěti je třeba doložit vývoj v čase (minimálně tři po sobě jdoucí návštěvy). To znamená celkem 30 ošetření (u patnácti klientů stačí jedna návštěva, u pěti klientů tři po sobě jdoucí ošetření).
  Těchto dvacet kompletně vyplněných dotazníků je svázáno v práci pod dodatkem: „Příloha závěrečné práce“.
 14. Práce musí splňovat také formální podobu diplomových prací. (Pravopis, grafická podoba práce, číslování stran, správně uvedené citace, seznam použité literatury, obrázky pouze doplňující odborný text…)
 15. Práce (včetně kazuistik) svažte do tvrdých deset tak, jak se váží diplomové práce. V měkké kroužkové vazbě nebudou práce přijaty.
  Na deskách a první straně vytištěno:
  Institut aromaterapie
  Odborný aromaterapeut
  Název práce
  Jméno
  Na první straně v pravém dolním rohu ještě bude uveden konzultant: …..
 16. Takto svázanou práci pošlete před obhajobami v jednom výtisku (bude uložena v knihovně AČA) na adresu:
  Asociace českých aromaterapeutů
  Barbora Krejčí
  Jagellonská 1, 130 00 Praha 3
 17. Práci včas konzultujte se svým konzultantem, kterého jste si zvolili podle tématu DP. Práce zasílejte vždy Petru Novákovi nebo PhDr.Katarině Svobodě ke konzultaci. Vyhnete se tím nedorozumění. Práce, která nesplňuje výše uvedené požadavky, nebude přijata k obhajobě.
 18. Finální verzi práce pošlete mailem opět včas (minimálně 1 měsíc před obhajobami Adéle Zrubecké, Barboře Krejčí, Kateřině Svobodové a Petru Novákovi).
 19. Práce, které nebudou komisi předány minimálně 1 měsíc před obhajobami, nebudou k obhajobě připuštěny.
 20. U obhajoby je práce hodnocena za písemný projev i za ústní obhajobu. V případě nedostatečného zpracování budou součástí ústní obhajoby také doplňující otázky.