6845118334_609d42bd1d_mBolesti hlavy podle klasické západní medicíny. Západní medicína uvádí, že bolest hlavy je nejčastěji se vyskytujícím zdravotním problémem. Naštěstí jen velmi malá část těchto bolestí je zapříčiněna mozkovými nádory, prasklými cévními výdutěmi, poraněními hlavy nebo jinými organickými příčinami. Je však třeba léčit bolesti hlavy ne pouze symptomaticky, ale musíme vždy zjistit příčinu každé bolesti. Léky pro dočasnou úlevu bolestí hlavy mohou být užitečné, ale základem léčení by mělo být zjištění příčiny bolesti a možnosti jejího odstranění. Pokud se tohoto principu nedržíme, odsuzujeme se k měsícům a létům utrpení a vracejících se potíží.

5233928419_0d00a1780f_z

Abychom si různorodost bolestí hlavy uvědomili, klasifikace bolestí hlavy vydaná neurologickými odděleními zní takto:

1. Cévní bolesti hlavy migrénového typu:

 • klasická migréna
 • obyčejná migréna
 • cyklická bolest hlavy
 • hemiplegická nebo oftalmoplegická migréna
 • bolest spodní části hlavy

 2. Bolesti hlavy způsobené kontrakcí svalů (tenzní a psychogenní)
 3. Kombinovaná bolest hlavy (cévní i svalově kontrakční)
 4. Bolest hlavy z nazální vazomotorické reakce
 5. Bolest hlavy bludové, konverzní nebo hypochondrické povahy
 6. Nemigrénovité cévní bolesti hlavy
 7. Trakční bolesti hlavy
 8. Bolest hlavy od otevřeného zánětu lebky
 9. Bolesti vzniklé onemocněním očních, ušních, nosních, zubních a jiných krčních nebo lebečních struktur
10. Záněty hlavových nervů
11. Lebeční neuralgie

Podle klasické medicíny je bolest signál, kterým nám organizmus dává najevo, že něco není v pořádku. Bolest hlavy a bolesti migrénového typu jsou způsobeny narušením fyziologie cév v temenní části hlavy. Nejprve dojde ke stažení tepen, po němž následuje dlouhodobé rozšiřování. Jak stažení, tak rozšíření tepen narušuje dodávku kyslíku do tkání. Bolest hlavy je prožívána jako ostrá, pulzující nebo hluboká, je důsledkem sevření nebo nátlaku v mozku, cévách a svalech hlavy v pokožce.
Bolesti hlavy jsou většinou pomíjivé a za nějakou dobu zmizí. Někdy jsou příznakem jiné vážné nemoci jako například nádoru a vysokého krevního tlaku. Jsou různé typy, stupně a příčiny bolesti hlavy. Většina z nich je výsledkem špatných dietních návyků, vlivu životního prostředí, špatného držení těla, stresu a napětí ve svalech. Příčiny mohou být tělesné, chemické, psychické.
Rovněž migréna z pohledu klasické medicíny, je těžkou formou bolesti hlavy, která může být zapříčiněná alergií na určité potraviny, chemické jedy. Může ji spustit výrazné světlo nebo hluk, menstruace nebo antikoncepční léky. Stres, únava i psychická úzkost, zapříčiněná špatnými mezilidskými vztahy v rodině nebo na pracovišti, hraje svou důležitou roli při vzniku migrénových bolestí. Často je migréna doprovázena zvedáním žaludku, zvracením, žaludečními problémy a poruchami vidění.
Předchází ji obvykle varovný stav, kterému se říká aura. Většinou je aura zraková a sestává z kmitajících barevných obrazců s pohyblivými výpadky zorného pole – slepými místy, kterým se říká scotom. Tyto zrakové potíže po čase ustupují a jsou nahrazeny jednostrannou bolestí hlavy, doprovázenou zvedáním žaludku a někdy zvracením.
Klasická migréna tvoří asi 10 % migrénových bolestí hlavy. Polovinu i více tvoří tzv. obyčejná migréna. Ta má podobné příznaky jako klasická migréna, ale trvá déle a lze ji hůře předpovídat. Při obyčejné migréně může být bolest situována na kterékoli straně hlavy nebo dokonce na obou stranách. Pocit na zvracení a zvracení se objevuje méně často. Obvyklými rysy jsou značná nervozita a závratě.
Tenzní bolesti hlavy jsou příkladem psychosomatických onemocnění. Při přepracování, citové nevyrovnanosti, nedostatku sebedůvěry, při pocitech viny a nejistoty. Mnoho tenzních bolestí hlavy můžeme odstranit tím, že snížíme své požadavky na sebe, podpoříme svou sebedůvěru, která je často vidět i na našem držení těla.
Někteří badatelé se domnívají, že jistou roli při vzniku migrén může hrát nadbytek nebo naopak nedostatek některých látek v mozku. K těmto látkám patří noradrenalin, serotonin, prostaglandiny a endorfiny, všechny působí na mozek podobně jako opiáty.
Shodou okolností obdobné nedostatky některých těchto látek v mozku mívají pacienti trpící depresemi, poruchami spánku nebo pacienti, kteří užívají drogy. To vede k domněnce, že pro vznik migrény a jiných druhů bolestí hlavy mohou existovat určité genetické předpoklady, které se přenášejí z generace na generaci.
U mnohých lidí nedochází k bolesti hlavy při stresu, ale až po něm. Vysvětlení tohoto jevu spočívá v tom, že bolest hlavy je zřejmě způsobena tím, že po počátečním zúžení cév v mozku se při následné relaxaci tyto cévy náhle rozšíří, což způsobí bolest. Bolest vyvolá stav psychické nepohody, který vede k opětovnému zúžení cév a začíná další cyklus bolesti hlavy.
Někteří lidé trpící bolestmi hlavy jsou perfekcionisté, kteří se snaží získat uznání tím, že pracují lépe a více než ostatní, obvykle na sebe nakládají více, než mohou unést. Ve snaze získat pocit bezpečí a zařadit se do dobře uspořádaného a stabilního prostředí, jsou jejich výkony víc než vynikající, ale vyžadují velkou energii. Díky svému chování sklízejí úctu a obdiv, ale příliš lásky si tímto nezískají. Migréna se pak u nich objevuje jako přirozená obranná reakce jejich vlastního organizmu.
Bolesti hlavy mohou být také příznakem dalších onemocnění, jako například infekčních onemocnění, očních vad, onemocnění vnitřních orgánů, otrav, krevní poruchy či nemoci žláz s vnitřní sekrecí, nemoci mozku, uší, páteře, ale také dehydratace, ke které dochází v horkém prostředí, po tělesné námaze spojené s pocením, při příjmu nebo nadměrné konzumaci alkoholu, ale také po nadměrném množství požitého kofeinu (kávy nebo čaje)a samozřejmě při nedostatku příjmu tekutin.

Holistický přístup
Z hlediska Tradiční čínské medicíny je nahlíženo na člověka jako na součást celku – vesmíru, který na něho neustále působí. Z hlediska mikrokosmu je i člověk celkem. V tomto smyslu neexistuje onemocnění jen jednoho orgánu nebo dokonce jen jeho části, ale je vždy onemocněním celého jedince. Léčbou nebo terapií jednoho orgánu můžeme ovlivnit jiný orgán. Dochází ke vzájemné podpoře nebo naopak vzájemnému tlumení jejich funkcí.
Podle tradičních názorů celý vesmír a s ním i člověk neustále vibruje mezi dvěma póly – jangem a jinem, které jsou sice protikladné, ale navzájem spjaté. Také lidské zdraví je projevem rovnováhy obou těchto principů, které jsou podstatou životní energie – Čchi. Ta udržuje rovnováhu mezi jednotlivými orgány a celkem. Pokud dojde k narušení této rovnováhy, člověk onemocní. Taková disharmonie v těle, která má mnoho příčin, může ovlivnit právě i bolesti hlavy a migérny. Dochází tak k nerovnováze v některých z pěti elementů, které jsou spojené s ročním obdobím, stejně jako s orgány lidského těla. Když porozumíme těmto pěti prvkům nebo fázím, jsme schopni porozumět svému tělu a popřípadným patologickým změnám.
Přírodní léčení vnímá bolesti hlavy jako způsob, kterým s námi tělo komunikuje o věcech, které způsobují jeho nevyváženost. Před léčením – terapií bolesti hlavy je potřeba najít příčinu bolesti. Bolest hlavy je jakýsi tichý pláč přetížené mysli. Může vznikat i tehdy, je-li člověk posedlý touhou dostat se dál než je. Nejčastěji používaná slova těchto lidí s bolestmi hlavy jsou „musím, cítím se být vinný, mám strach…“.
Potlačování myšlenek a pocitů způsobuje právě bolest hlavy, je to reakce na negativní emoce jako obavy, zlost, strach, pochybnost o sobě samém, přílišná sebekritičnost, pocit uzavřenosti, pocit nemožnosti úniku z určité situace, potlačený vztek, velké obavy, přetížení informacemi, které člověk není schopen integrovat, přílišná očekávání a požadavků od sebe, ale i od ostatních. Všechny tyto emoce mohou způsobovat zúžení cév, způsobující tak bolest hlavy. Tyto bolestivé stavy se dají odstranit pomocí meditace, procházkami přírodou, upravením stravy a vůbec celé životosprávy, metodami alternativními jako například reflexní masáží, holistickou aromamasáží, akupresurou, bylinnou terapií a podobně.
Pokud přijde klient s bolestmi hlavy a migrénou, je mým cílem najít holistický přístup ke klientovi a jeho problémům. Hledám prvotní příčinu, která vedla k určité disharmonii v těle. Snažím se, aby klient sám přišel na řešení svých problémů a našel příčinu svých bolestí a pochopil, že jen on sám si může nejvíce pomoci. Já pomáhám s překonáním těchto překážek a s jejich důsledky.
Ke stanovení prvotní příčiny problému využívám počáteční obsáhlou konzultaci s klientem, kdy zjišťuji také podle diagnostiky jazyka a příslušných symptomů stav jinu a jangu v jeho organizmu. Dále zjisťuji pomocí reflexní terapie a její diagnostiky na chodidle, který z orgánů je zatížen nejvíce. Ve světlé zjištěného si uvědomím, co je nejdůležitější na počátku terapie, jaké mám, v souladu s klientem, cíle. Také upozorním, že může na začátku přírodní léčby docházet k nepříjemným reakcím. Je to dobré znamení, že se orgány probudily a začaly s regenerací. Určitě vyžaduje hodně osobní statečnosti vzít odpovědnost za své zdraví do svých rukou a hlavně v terapii vydržet. Každá změna dosavadního stavu, jedno zda je pociťována příjemně nebo rušivě, krátce nebo trvale, ukazuje na to, že vnitřní léčivé síly byly probuzeny. A člověk má schopnost znovu nastolit harmonii ve svém těle.

Bolesti hlavy podle Tradiční čínské medicíny
Všeobecně můžeme rozdělit bolesti hlavy na typ jang, které jsou povrchní, zaujímají určitý okrsek, jsou spíš ve dne, bolest je stěhovavá, přerušovaná, tlak, pohyb a teplo ji zhoršují, klid a chlad ji zlepšují, je zde žízeň, nechutenství, nemocný má rád studené nápoje, bolest je krátkodobá, nemocný je neklidný, jazyk je žlutě povleklý.
Bolesti typu jin jsou hluboké, rozprostírají se v ploše, vyskytují se spíš v noci, zůstávají ve stejné lokalizaci, je to bolest trvalá, tlak, teplo a pohyb ji zlepšují, klid a chlad ji zhoršují, člověk trpí nechutenstvím, nemá žízeň, má rád horké nápoje, bolest je dlouhotrvající, nemocný je apatický, bez síly, jazyk je bíle povleklý.
I podle vyvolávacího momentu můžeme usuzovat, který orgán či dráha jsou porušeny a tedy cíleně ošetřovat:

 • změna počasí – dráha Ledvin
 • tučné jídlo – dráha Žlučníku
 • duševní emoce – dráha Žaludku

Při ošetření můžeme postupovat podle krajin bolesti, příčin a důsledků, o kterých nás klient informuje. Působení je individuální, vždy podle citlivosti a reakce klienta.

Podle Tradiční čínské medicíny lze rozdělit bolesti hlavy dále na několik typů:

1. Žlučníková 
Zde dochází ke stagnaci v zažívacím systému, v Játrech se vytváří Horkost. Vedle bolestí hlavy jsou i zažívací potíže, jako nevolnost, odpor k tučným jídlům celková vyčerpanost. Často v anamnéze nacházíme prodělanou hepatitidu, strach, přepracování, alkohol. Potíže se dostavují většinou ráno, bolesti jsou v oblasti čela a ve spáncích, jde o typické hemikranie (bolesti jedné strany hlavy).
Používám tyto éterické oleje:
Bergamot (Citrus aurantium, subsp. bergamia) – harmonizuje Čchi jater, a tak umožňuje rovnoměrný tok energie celým tělem. Reguluje a uklidňuje nervový systém (přičemž nervové napětí často vzniká městnáním Čchi v játrech). Ovlivňuje proces trávení.
Heřmánek (Chamaemeleum nobile) – vyrovnává tok energie Čchi, napomáhá nervovému uvolnění, odstraňuje křeče, chronické napětí, mírní bolesti, pomáhá při špatném zažívání, zácpě, bolesti hlavy, depresi, uvolňuje jakýkoli stres v solárním plexu, vhodný pro perfekcionisty.
Grapefruit (Citrus paradisi) – chladí Horkost v Játrech, odvádí toxiny a čistí tělo, povzbuzuje lymfatický systém, odstraňuje frustraci a napětí, působí povzbudivě vyrovnává tok stagnující energie Čchi.
Hořký pomeranč (Citrus sinensis) – odblokuje stagnující Čchi jater, žaludku, žlučníku i střev. Pomáhá při emocionálním napětí, nespavosti, bolesti hlavy i migréně. Je vynikající na nadýmání, při poruchách trávení, nevolnosti, zvracení a zácpě.
Levandule (Lavandula officinalis/vera) – chladí a uklidňuje, odvádí horko z potlačeného hněvu (zlost, frustrace, nenávist, podrážděnost), podporuje pohyb a proudění Čchi.

2. Žaludková 
Vzniká ze stagnace Čchi. Bolest hlavy je lokalizována ve spáncích a hlavně v čelní krajině, je doprovázena nechutenstvím, tlakem v žaludeční krajině, zvracením, poruchami zažívání. Vyvolávají ji negativní emoce.
Používám hlavně tyto éterické oleje:
Máta peprná (Mentha piperita) – má protiinfekční účinky, nutí energii Čchi v Žaludku a střevech cirkulovat, pomáhá zvláště při ochablém zažívání, nadýmání, bolestech v nadbřišku. Posiluje mysl, stimuluje nervy, žaludek i mozek.
Koriandr (Coriandrum sativum) – zahřívá a vysušuje, a tak posiluje oběh energie v Žaludku a střevech, je výborným zažívacím antispasmatikem, posiluje funkci sleziny- slinivky, je vhodný i pro duševní únavu a nervovou vyčerpanost.
Fenykl (Foeniculum vulgare) – tonizuje žaludek, střeva, ale i Čchi Ledvin a Sleziny, pomáhá tělu se zbavit přebytečných tuků a tekutin. Vhodný pro lidi, kteří příliš přemýšlejí a analyzují.
Kardamon (Elettaria cardamomum) – stimuluje pohyb zažívací Čchi, odstraňuje břišní křeče, koliku, škytavku, nadýmání, posiluje Čchi Sleziny-slinivky a Žaludku. Působí mírně tonizačně na mozek.
Citron (Citrus limonum) – stimuluje zažívání, rozpouští kameny, má schopnost odstraňovat Horkou Vlhkost a zahlenění, snižuje cholesterol, odstraňuje Horkost a škodlivé látky z Jater, podporuje pohyb krve, má karminativní účinky.

3. Ledvinová z nedostatku jangu 
Tato forma bolesti hlavy se projevuje tlakem v očích, slzením, nucením na moč, pocitem chladných nohou. Bolesti hlavy jsou v zátylku, jsou mnohdy otoky nohou. Vyvolávajícím faktorem bývá změna počasí. Jazyk je bledý, oteklý.
Používám tyto oleje:
Cedr (Cedrus atlantica) – posiluje energii Ledvin, je dobrý proti infekcím močového měchýře.
Jalovec (Juniperus communis) – vylučuje jedovaté látky z těla, zahřívá a povzbuzuje, zahání strach ze selhání, který provází pochybnosti o sobě, vrací odhodlanost a vůli. Povzbuzuje lymfatický systém, pomáhá při infekcích v urogenitální soustavě.
Zázvor (Zingiber officinalis) – posiluje jang Ledvin, Sleziny, Žaludku, Srdce i Plic, ulevuje od bolesti v zádech, prohřívá ruce i nohy, podporuje cirkulaci energie Čchi a krve.
Tymián (Thymus vulgaris) – zahřívá Ledviny, pomáhá překonat strach, který vzniká z neznámé příčiny.

4. Ledvinová z nedostatku jinu
Člověk má sucho v ústech, může být i noční pocení, známky neklidu, bolest v oblasti ledvin, záněty močového měchýře. Jazyk je červený a bez povlaku.
Používám tyto éterické oleje:
Geránie (Pelargonium graveolens) – léčí horkost a záněty, posiluje energii Čchi a krve, působí jako analgetikum a antispasmatikum, také posiluje jin celého těla, stimuluje kůru nadledvinek. Je vhodná při stresu a vyčerpání.
Palmorůžová (Cymbopogon martinii) – má podobné účinky jako geránie.
Růže (Rosa damascena) – chladí a reguluje Játra, léčí záněty, Horkost a obnovuje tělesnou energii jin, vhodná při bolestech hlavy, uklidňuje a posiluje srdce.
Santal (Santalum album) – je chladivý, vynikající na genitourinární a střevní problémy, je mírně antiinfekční.

5. Akumulující se Vlhko ve Slezině 
Blokádou energie ve středním ohřívači dochází často současně k poruše funkce Sleziny, což vede ke snadné únavnosti, zejména po tělesné námaze. Poruchu toku signalizuje tlak a bolest v hrudníku a nadbřišku. Člověk může zvracet a mít závratě. Jazyk je bíle povleklý. Z nedostatku Čchi dochází ke slabosti a nechutenství. Bolest může být i v dutinách, vzniká zahlenění.
Zde používám tyto éterické oleje:
Benzoin (Styrax benzoin) – je povahy teplé, suché, jež se spojuje s elementem Země, jeden z nejdůležitějších olejů na posílení Sleziny/slinivky, je sedativní, používá se při přepracovanosti a obavách, vznikajících z nedostatku jangu ve Slezině.
Zázvor (Zingiber officinalis) – zahřívá zažívací orgány, stimuluje a tonizuje jang Ledvin, Sleziny, Žaludku, Srdce i Plic, je analgetický, karminativní.
Majoránka (Origanum majorana) – posiluje energii Čchi Sleziny/slinivky, současně uklidňuje nervy při stresu, přílišném přemýšlení. Je analgetická, antibakteriální, antiifekční, protikřečová, stimuluje zažívání.
Koriandr, Fenykl, Kardamon – všechny mají schopnost posilovat Čchi Sleziny/slinivky (popsáno výše).

6. Bolesti hlavy vlivem infekce (invaze Větru) 
Časté u horečnatých nachlazení, rýmy, kašle. Bolesti jsou plošné. „Vítr“ označuje v TČM vnější patogenní vliv, který se dostává meridiány k hlavě, kde může způsobovat bolest. Jestliže jsou postiženy Plíce, používám tyto oleje:
Eukalyptus (Eucalyptus globulus) – vhodný na virové infekce, horečku, čistí plíce od hlenů, je tonikum plicní Čchi.
Tea tree (Malaleuca Alternifolia) – má antiseptické, baktericidní účinky, podporuje imunitní systém, posiluje energii Čchi, uklidňuje nervy.
Borovice (Pinus sylvestris) – je jedním z nejlepších olejů na vyčištění Plic od chladného hlenu a v boji proti infekci dýchacího ústrojí.
Zázvor (Zingiber officinalis) – olej zahřívá a stimuluje energii Plic. Je vhodný, pokud se člověk potřebuje vypotit, pro tzv. „chladný typ“ se světlým oteklým jazykem.

7. Hormonálně podmíněné bolesti hlavy
Nejčastěji se objevují v průběhu menstruace nebo v návaznosti na ni, nejčastěji na začátku. Zde dochází ke změně v hormonální oblasti. Při této bolesti masíruji oblast hlavy, obzvlášť body kolem očí, obočí, dále jemně masíruji oblasti pánve, kosti křížové a dolní část bederní.
Používám tyto éterické oleje:
Levandule (Lavandula officinalis) – vhodná při předmenstruačním napětí.
Cypřiš (Cupressus sempervirens) – harmonizuje krevní oběh, podporuje cirkulaci Čchi, je antispazmatický.
Šalvěj muškátová (Salvia sclarea) – upravuje tok Čchi při bolesti hlavy, odstraňuje křeče, redukuje napětí předmenstruační a menstruační.
Bergamot (Citrus aurantium ssp.bergamia) – usnadňuje hladký tok energie Čchi.
Citron (Citrus limonum) – čistí krev, odstraňuje městnání mízy, detoxikuje, odstraňuje Horkost a škodlivé látky z překrvených a přepracovaných Jater, takže ulevuje při nevolnosti, bolesti hlavy, nespavosti.

8. Bolesti hlavy při onemocnění krční páteře 
Vznikají z degenerativních změn páteře (artrózy a deformacemi krční páteře) nebo ze stažení (spazmů) šíjového svalstva. Tyto bolesti jsou nejsilnější zvláště ráno před vstáváním, někdy budí ze spánku, při migréně dochází k závrati a ke zvracení. Pomoci se dá masáží nebo automasáží, tlakem na konečky prstů rukou, poštipy na šíji a krku.
Používám silice podle symptomů klienta, ale zejména levanduli, grep, citron, mátu peprnou, majoránku, bergamot, pomeranč, heřmánek, o kterých jsem se již zmiňovala. Dále přidávám myrhu (Commiphora myrha) nebokadidlo (Boswellia carterii) na uklidnění nervové soustavy prostřednictvím jejich působení na Slezinu/slinivku. Spojují duchovno s fyzičnem v oblasti krční čakry, pomáhají překonávat překážky a uklidňují tok energie Čchi.

Působení aromaterapie na bolestivé stavy hlavy
Cílené a správné používání aromaterapie pomáhá odstranit škodlivé emoce, jako je například agresivní nenávist, apatie, beznaděj, různé strachy, obavy, ale i zklidnit duši rozbouřenou přemírou dojetí, radování a jásání, protože ve svém důsledku škodí obojí stejně.
Vůně éterických olejů nám mohou také pomoci přitahovat k sobě ty správné myšlenky a naopak odpuzovat od sebe ty, co nám škodí. Hmotné tělo je navíc přímo ovlivňováno chemickou skladbou éterických olejů. Právě během masáže dochází k úzkému kontaktu mezi terapeutem a klientem, ruce terapeuta zde slouží jako prostředek pro přenos energie, pro probuzení citu v klientovi, též jako nástroj vnitřní harmonizace.
Příjemné vůně éterických olejů mohou ztišit i velmi silné bolesti hlavy. Aplikuji je prostřednictvím aromamasáže, formou obkladů, mastí, koupelí nebo inhalace. Ať zvolím jakoukoli metodu, její účinek je vždy jak fyzický, tak psychický. Aplikace esenciálních olejů aromaterapeutickou masáží je metodou, jejíž účinnost je zvýšena psychologickým přínosem samotné masáže jako takové. Jemná masáž má schopnost podpořit krevní a lymfatický systém, imunitní systém, zlepší vodivosti nervů, zklidní napětí a zvýší tok životní energie. Doteky spolu se účinkem čichových vjemů dokáží navodit pocit emocionální pohody. Mnohdy se po aromaterapeutické masáži objeví touha klienta se vypovídat ze svých starostí, poněvadž dojde k uvolnění nejen fyzického, ale i duševního napětí.
Mým klientům, kteří mají problémy s bolestmi hlavy nebo trpí migrénou, pomáhá nejvíc hluboce relaxační holistická aromamasáž. Při bolestech hlavy doporučuji také provádět automasáž, kdykoliv při bolesti nebo jako prevenci:

 • okraje očnic ve směru i proti směru hodinových ručiček
 • třít oblast mezi zevním obočím a horním úponem ucha
 • masáž hlavy na temenní části
 • celková masáž ušního lalůčku

Vliv reflexní terapie na bolesti hlavy 
Kritickým místem z hlediska vzniku bolestí hlavy může být nerovnoměrné rozložení energie v oblasti krční páteře, kde na jedné straně je energie mnoho a na druhé málo. Tím, že se odstraní blokáda nad třetím obratlem, rovnováha se obnoví. Uvolnění krční páteře pomáhá člověku po všech stránkách. Zlepší se látková výměna, lépe začne pracovat mozek, zlepší se zrak, upraví se činnost srdce, protože se uvolní i hrudní páteř, upraví se krevní tlak, uvolní se celá páteř, zlepší se pohybový systém. Ale samozřejmě to nepomůže člověku odstranit nesprávný životní styl, nicméně může jej motivovat, aby jej změnil.
Dlouhodobá blokáda krční páteře neumožňuje přísun dostatečného množství energie do ostatních částí páteře. Svaly a mikrosvaly kolem ní tak atrofují a stahují se v křeče.
Na pravém chodidle je velká ploška jater, která při zatlačení bolí vždy v případech migrény. Citlivá ploška reprezentuje nemocná nebo oslabená játra (ve většině případech oslabení reflexní zóny jater je zatím na energetické úrovni). Oslabení jater spojené s dysfunkcí žlučníku spočívá ve slabém toku energie v dráze žlučníku, navíc blokované v místě nad třetím obratlem krční páteře vpravo. Může být příčinou i zvracení, které velmi často doprovází bolesti hlavy.
Pokud jde konkrétně o migrény, tak na počátku terapie po dohodě s klientem uvolním krční páteř. Nejdříve reflexně na pravém chodidle uvolním palec, pak následuje vlastní uvolnění krční páteře podle učebnice „Reflexní terapie“ – Julius Pataky.
Také při reflexním ošetření bolestí hlavy a migrén zároveň ošetřuji i plošky nohou, hlavně bod C2, který má celoorgánový účinek, vliv na celou látkovou výměnu, a tak mnohdy při zmáčknutí tohoto bodu se ozve právě ten orgán, který potřebuje péči. Bod C2 také příznivě ovlivňuje celou nervovou soustavu, což lidé trpící bolestmi hlavy obzvlášť potřebují. Ploška bodu C2 leží na levém nártu chodidla, v oblasti pod vnějším kotníkem.
Dále ošetřuji na obou chodidlech bod B1 – brzlík, který má na starost celou hormonální sféru a upravuje funkci žláz s vnitřní sekrecí. Také bodově uvolňuji oblast celé páteře, oblast jater, žlučníku, žaludku, slinivky, ledvin a střeva, podle typu migrénových bolestí.
Reflexní terapie v kombinaci s aromamasáží je vynikající právě na bolestivé stavy hlavy. Jsou účinnými nástroji pro redukci stresu a výbornými terapiemi pro úlevu od bolesti, uvolnění svalů, zlepšení cirkulace krve, zvýšení nervového tonusu a k odstranění disharmonie vnitřních orgánů.

Akupresura při bolestech hlavy
Akupresura patří k nejstarším léčebným metodám, vznikla na území dnešní Číny před více než 4000 lety a dodnes je součástí Tradiční čínské medicíny. Akupresura je samoléčebná metoda, pomocí které může každý snadno a rychle zmírnit své zdravotní potíže. Má také preventivní charakter. Pomocí akupresury můžeme uvolnit svaly, pomoci postiženým oblastem ke zvýšení přísunu krve a kyslíku a znovu harmonizovat tok energie.
Na hlavě je velké množství akupresurních bodů jangových drah Žlučníku, Žaludku a Močového měchýře. Na šíji je bod ZS14 křižovatkou jangových drah Tlustého střeva, Trojitého ohřívače, Žlučníku a Močového měchýře. Pokud dojde k bloku energie na šíji, vznikne napětí ve svalech hlavy, šíje a ramen. Toto napětí částečně svírá krevní cévy v hlavě, které dodávají kyslík nervovým buňkám mozku a nedokrevnost pak způsobí bolesti hlavy.
Nejzákladnější hmaty při bolestech hlavy je tlak bříšek všech posledních článků prstů jedné ruky od hranice vlasů nad čelem až k temeni. Mým klientům doporučuji alespoň základní akupresurní body pro automasáž:

TS4 – leží v nejvyšším místě řasy mezi roztaženým palcem a ukazovákem ruky – posiluje obrannou Čchi, je analgetickým bodem při bolestech hlavy, dutin, zubů, krční páteře, ramen, pomáhá poklesu Čchi Plic, odstraňuje překážky na meridiánu, vhodný při senné rýmě, kýchání, pálení očí, při kašli, ztuhlém krku, nachlazení (nesmí se používat v těhotenství!)
J2 – leží na nártu nohy, těsně pod řasou mezi palcem a ukazováčkem. Čistí jaterní Horkost a jaterní Oheň, má silný sedativní účinek.
J3 – leží na nártu nohy, těsně před místem, kde se setkávají kůstky mezi palcem a prostředníčkem. Stimuluje pohyb Čchi Jater, při migréně, motání hlavy, stresu, podrážděnosti, frustraci, potlačeném hněvu, nepravidelné menstruaci, při tenzích, zklidňuje spazmy a křeče svalů.
ŽL 20 – leží v záhlaví u bodcového výběžku týlní kosti – okcipitální jamce, potlačuje jang – vysoký tlak, bolesti hlavy, motání hlavy, čistí mozek (špatná paměť ), projasňuje oči (šero/barvoslepost, červené oči, slzení), posiluje imunitu.
ŽL 36 – leží 3 cuny pod dolním okrajem čéšky a na tloušťku prstu od kosti holení – posiluje jang celého těla skrze Slezinu a Žaludek, reguluje výživnou a obrannou Čchi, při nedostatku vitality, nechutenství, zažívacích potíží, otocích, bolesti svalů a kloubů, tonizuje ledviny.
MM60 – leží mezi zevním kotníkem a Achillovou šlachou v jamce, posiluje spodní část zad, tiší bolesti a bolesti na dráze Močového měchýře, rozptyluje Vítr, čistí Horko, ztuhlost týlu, ramen, krku, pálení při močení (ne v těhotenství).
MM67 – leží 0,1 cunu na vnější straně kořene nehtu malíku na noze. Uzemňuje, při bolestech hlavy, eliminuje Vítr (rýma, ucpaný nos), při rozmazaném vidění (nepoužívat v těhotenství!).
L1 – leží na nožní klenbě uprostřed přechodu plosky v klenbu. Tonizuje jin, čistí Horko, zmírňuje Vítr (křeče), zklidňuje mysl, na otoky, bolesti zad a ledvin, při strachu, úzkosti, nespavosti, šoku, motání hlavy, bolesti hlavy (na vrcholku) a vysokém tlaku.
ZS14 – leží na trnovém výběžku sedmého krčního obratle, mezi C7 a Th1. Uvolňuje vnější napětí, vylučuje Vítr (astma, nachlazení), čistí Horko (horečka, zimnice, epilepsie), reguluje výživnou a obrannou Čchi, zklidňuje (mánie, hysterie), stimuluje mozek (bolesti hlavy, nejasné myšlení).

Doporučení z oblasti fytoterapie
Při bolestech hlavy je nám nápomocna bylinná terapie. Uvádím příklad čajů tlumících bolestí hlavy:

1.
30 g lipového květu
30 g nati meduňky
20 g listů jitrocele
10 g kořene kozlíku
5 g kořene hořce
Pít tři šálky denně.

2.
8 g oddenků puškorce
6 g nati přesličky
4 g nati zeměžluči
4 g pelyňku pravého

Tuto směs zalít večer půl litrem bílého vína. Ráno 5 minut povařit, nechat ustát a přecedit. Pít 3krát denně nalačno malou skleničku.
Dále doporučuji čaje proti bolestem hlavy z lipového květu, meduňky, jitrocele, kořene hořce, heřmánku, máty peprné, dobromyslu (ne v těhotenství) či kozlíku lékařského.

Další podpůrnou terapií mohou být některé bylinné tinktury, jako například:
Bříza – stimuluje jaterní funkce, ovlivňuje slinivku.
Kopretina řimbaba – rozšiřuje cévy, zmírňuje bolesti, léčí migrény a bolesti hlavy, menstruační bolesti, střevní záněty.
Ostropestřec mariánský – působí ochranně na játra, ovlivňuje tvorbu žluči, zlepšuje látkovou výměnu, zlepšuje gynekologické a plicní potíže.

Doporučení z oblasti životosprávy
Při bolestech hlavy je důležitá střídmá, přirozená a vyvážená strava s dostatkem vitamínů, minerálů a stopových prvků:
hořčík, draslík – uvolňují stažené cévy a mírní bolesti, zdrojem je špenát, fazolky, růžičková kapusta, luštěniny, celozrnné výrobky.
zinek – napomáhá k udržení zdravých cév a snížení svalového napětí. Zdrojem jsou obilné klíčky, sezamové a dýňové semeno, hrách, fazole, čočka,ryby a melasa.
vápník – zdrojem je zelí, špenát, brokolice, hlávkový salát, fazole, sardinky, celer, celozrnná rýže, petrželová nať.
vitamíny skupiny B – účinně působí riboflavin, který zvyšuje rezervy energie v mozkových buňkách. Zdrojem je droždí, růžičková kapusta, zelené fazolky, pšeničné klíčky, špenát, játra, maliny, jahody.
vitamín E – mohou pomoci potraviny s jeho vyšším obsahem, jako ořechy, avokádo, pšeničné otruby.
Lecitin – pomáhá udržet cholesterol v rozpustném stavu (kopřivy, smetanka lékařská).
Konzumace česneku zlepšuje stav mozkových tepen, dále mořské ryby, červená řepa, mrkev, zelí, obiloviny, borůvky, fazole.
Také pozor na větší množství cukru a nadměrné solení, na tučná těžká a smažená jídla, jakož i na čokoládu, sladkosti, zvláště odpoledne a večer. Větší množství alkoholu nebo kofeinu tělo velmi ochuzuje o cenné minerály a stopové prvky.
Bolesti hlavy mohou vznikat z nedostatku tekutin. Proto je nutné pít po celý den dostatek čisté nesycené vody!

Hydroterapie a bolesti hlavy
Při bolestech hlavy pomáhají následující obklady a koupele:

 • studené nebo chladné obklady na oblast čela, spánku, šíje
 • obklad namočit do chladné vody s 2 kapkami mátového oleje, přiložit na 15 minut na bolestivé místo
 • ponořit nohy do vody teplé 35°C, v 5ti minutových intervalech přilévat horkou vodu, až do teploty 45°C, vydržet 5 minut, pak přilévat studenou vodu, aby lázeň byla vlažná, natáhnout ponožky a na 20 minut se uložit do postele (zvýšený přívod krve do nohou má za následek snížení prokrvení mozku)
 • napustit vanu teplé, ne příliš horké, vody, do hydrofilního oleje, medu či smetany přidat tyto éterické oleje:

3 kapky levandule
3 kapky rozmarýny
3 kapky heřmánku
Aromatická koupel uvolňuje a má příznivé účinky na cévy. Koupele se dají využít i preventivně.
Inhalace par pomáhá čistit plíce i dutiny od nahromaděných hlenů a infekce. Do 600 ml vařící vody přidáme 2 – 3 kapky esenciálního oleje. Odpařováním esenciálních olejů dochází k uklidnění nervového systému a pročištění vzduchu, tak jako při použití rozprašovače.
Sprchování horkou a studenou vodou dodává energii a podporuje krevní oběh.

Doporučená cvičení
Při bolestech hlavy doporučuji pravidelně provádět dechová cvičení, neboť hluboké dýchání zvyšuje zásobení mozku kyslíkem.
Účinnou ranní rozcvičkou je poklepová masáž hlavy, šíje, ramen, horních končetin i celého hrudníku na uvolnění napětí z celého těla.
Následující cvičení je velmi účinné k odstranění napětí v šíji spojené s bolestí hlavy, zároveň pomáhá ovlivňovat specifické akupresurní body, o kterých jsem se zmiňovala:

 • vleže na břiše roznožit v šířce chodidla, ruce v týl tak, aby se malíkovými hranami tlačilo na body na okraji týlní kosti, lokty spočívají na zemi
 • nádech a v této pozici zvednou hlavu, lokty a nohy asi 10 cm nad zem
 • zatlačit malíkové hrany do prohlubně pod týlní kostí (ŽL 20, MM10, ZS 15)
 • setrvat v této pozici, dýchat hluboce asi 1 minutu, pak se uvolnit, hlavu položit na stranu a ruce podle těla
 • otočit se na záda, chvíli masírovat na rukou bod TS 4, palce na nohou (oblast hlavy) bod ŽL 41 na nártech, reflexní plošku žlučníku na chodidle zejména vpravo, což přináší úlevu

Cvičení, které pomáhá od tenzních bolestí hlavy:

 • sednout si vzpřímeně na pevnou, tvrdou židli, kolena a nohy držet od sebe asi 15 cm, ramena držet rovně a při cvičení s nimi nehýbat
 • jemně chytit pravou rukou za bradu a hlavu pomalu otočit co nejvíce doprava, pokud není omezený pohyb krku, brada by se měla nacházet vedle pravého ramene
 • stále nehýbat rameny, položit na temeno hlavy levou ruku a tlačit hlavu dolů, směrem ke klínu a do stran, tlačit tak, aby bylo cítit protažení pravých krčních svalů, setrvat v této poloze 10 sekund
 • celý postup opakovat, tentokrát vlevo
 • vše opakovat dvakrát
 • toto cvičení provádět každé dvě hodiny nebo tak dlouho, dokud nezmizí bolest
 • když se po tomto cvičení uleví, je dobré toto cvičení provádět 1krát denně, později 1krát týdně.

Důležitý je také odpočinek, relaxace, pobyt na čerstvém vzduchu a celková životospráva. Lze zakoupit speciální obinadlo proti migréně, stačí si je uvázat přes čelo a utáhnout, tím se dočasně sníží přívod krve do některých částí hlavy, což pomůže ke ztišení bolesti.

Zdravý spánek na závěr
Každý den přináší mnoho informací, radostí, ale i starostí a napětí. Napětí se hromadí zejména v hlavě a alespoň z části je možné jej odstranit při zdravém spánku. Polštáře z peří a molitanu při dlouhodobém používání nadměrně prohřívají krční páteř, zejména oblast týlní v místech 15. akupunkturního bodu na zadní střední dráze.Dochází tak k většímu vysušování sliznic a urychlování degenerace výběžků krčních obratlů. Vytvářejí se svalové dysbalance a blokády krční páteře, častěji pak bolí hlava.
Pro zdravý spánek jsou vhodné polštáře z pohankových slupek, které ovlivňují ledviny a upevňují kostní systém. Vhodným doplňkem do postele jsou bylinné polštářky, například ze šalvěje, která působí proti depresím, má dezinfekční a protizánětlivé účinky a dobře působí na lymfatický systém, z máty peprné, která uvolňuje zažívací systém, prohlubuje relaxaci organizmu a působí proti bolestem hlavy, levandulový polštářek napomáhá relaxaci a uklidňuje nervový systém, mateřídouška pak podporuje trávení a uklidňuje.

Kauzuistika
Paní Ivona (1960) ke mně poprvé přišla v říjnu 2002 na celkovou masáž. Trpěla velkými migrénami. Dále po konzultaci vyplynulo, že prakticky vůbec nepije. Vlastně jediné co si dá, je sklenička vína a sklenička vody večer. To vše se odráží ve stolici, která je tvrdá, suchá, rovněž moč je tmavá, menstruace velmi slabá. Zhoršil se jí zrak, sluch, trpí bolestmi v kříži. Z diagnostiky jazyka se ukázalo, že má nedostatek jinu Žaludku, je přítomen Horký Hlen, který se objevuje i v dolním ohřívači, je zde Horkost v Játrech i Žlučníku. Z konzulatce vyplynulo, že paní Ivona je perfekcionista, nemá čas na pití, jídlo, ani chvilku odpočinku, jen aby její práce byla odvedena perfektně. Také ji frustruje šéf.
Při dlouhém rozhovoru jsem se jí snažila vysvětlit důležitost pitného režimu a paní Ivona byla dosti překvapená. Teprve po třetím ošetření, kdy jsem neustále trvala na svém, se zdálo, že pochopila, že všechny tyto příčiny jsou odrazem nedostatku tekutin. Přidala se bolest v kyčlích, velice ji bolely reflexní zóny ledvin, jater, žaludku i střev.
Po masáži se paní Ivona cítila velice dobře. Říkala, že si připadá, jakoby se vznášela a začaly se jí dít, pro ní „zázračné věci“. Tak i pro mě bylo zázračné, že začala reagovat a hlavně – učila se pít! Před celotělní masáží jsem ji odblokovala krční páteř, nejprve reflexně na chodidle, pak v oblasti krku, hlavy a ramenních pásů. Po třetím odblokování se migrény začaly vzdalovat tj. časové úseky mezi jednotlivými ataky se prodlužovaly.
Při každé terapii jsem pracovala i na chodidlech, na oblasti jater, žlučníku, slinivky, žaludku, ledvinách, střevech, bodu C2, brzlíku a neustále jsem zdůrazňovala nutnost pití.
K masáži jsem používala tyto oleje:
Heřmánek – na vyrovnání toku energie Čchi, napomáhá nervovému vypětí, uvolnění, mírní bolesti, hlavně i v chronickém napětí, vhodný při zácpě, bolesti hlavy.
Bergamot – harmonizuje Čchi jater, a tak umožňuje rovnoměrný tok energie celým tělem. Reguluje a uklidňuje nervovou soustavu.
Levandule – pomáhá léčit bolesti hlavy, poruchy menstruace, zchlazuje stavy Horkosti, které se nahromadily v Játrech.
Doporučila jsem také k inhalaci mátovou, grepovou a citronovou silici na vyrovnání energie Čchi, pro čistící účinky na krev (zejména na potíže horké, vlhké povahy) a pro zchlazení. Namíchala jsem jí olej na automasáž oblasti žaludku, jater, sleziny, slinivky. Také tyto oleje používá při koupeli, obkladech a do aromalampičky.
Doporučila jsem jí automasáž ušního lalůčku, oblast palce na noze a celého chodidla. Také uvolňující lázeň ze 3 kapek levandule, 3 kapek rozmarýny a 3 kapek heřmánku nebo koupele nohou či studené obklady s kapkou levandule nebo máty při bolestech hlavy. Také jsem doporučila bylinné čaje a tinktury.
Paní Ivona si zakoupila bylinný polštářek na spaní a naučila se některá cvičení na oblast krční páteře. Vysvětlila jsem jí význam relaxace, odpočinku v přírodě.
Už po třech masážích a úpravě pitného režimu se výrazně změnil charakter bolestí hlavy a jejich intenzita. Intervaly mezi jednotlivými ataky se začaly prodlužovat, po každé celotělní masáži se migrény jakoby vzdalovaly a postupně klientku opouštějí. Paní Ivona u mě byla naposledy v prosinci 2003, než se odstěhovala mimo republiku. Snaží se pít a, jak říká, masáž je pro ni tím nejlepším dárkem, který si může dát.

LENKA SVOBODOVÁ
Lenka Svobodová je odborná aromaterapeutka, která vystudovala Institut Aromaterapie. Má svoji zavedenou praxi v Rumburku, kde nabízí aromaterapeutické a reflexní masáže, baňkování a poradenství. Tel. 775 078 815.

Použitá literatura:
Aromaterapie – B. Nováková, Z.Šedivý
Aromaterapie pro léčení duše – G. Mojay
Tajemství čínského léčitelství – J. Harperová
Tajemná léčiva – E. Mindell
Tradiční čínská medicína v denním životě – R. Růžička, R. Sosík, Y.Wang
Autorehabilitační sestava – J. Kombercová, M. Svobodová
Reflexní terapie – J. Pataky
Nový začátek, kniha o zdravém životním stylu – V. W. Foster
Skripta z Institutu Aromaterapie