I. Úvodní ustanovení

Spolek  Asociace českých aromaterapeutů z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Jagellonská 1, 130 00 Praha 3.

II. Poslání a  činnost

II. 1 Poslání Asociace českých aromaterapeutů, z.s.:

Svou činností  sdružujeme a podporujeme profesionály v aromaterapii v České republice. Poskytujeme kvalitní odborné vzdělání profesionálům i široké veřejnosti a komplexní orientaci v oboru, včetně služeb. Vytváříme standardy české aromaterapie v kontextu světového vývoje, zvyšujeme povědomí o aromaterapii a hájíme její zájmy.  Dbáme na kvalitu a etický přístup členů asociace.

II. 2 Činnost spolku:

Činnost spolku směřuje k naplnění poslání popsaného v čl. II.1 a je naplňována zejména prostřednictvím těchto činností:

 1. sdružováním odborných aromaterapeutů a rozvíjením jejich vzájemné spolupráce,
 2. publikováním odborných informací,
 3. poskytováním informačního a poradenského servisu pro členy spolku,
 4. podporou vzdělávání v oboru aromaterapie,
 5. podporou a popularizací využití aromaterapeutických metod v odpovídajících oborech. Jedná se zejména o oblast medicíny, farmacie, kosmetiky, rehabilitace, relaxace a fytoterapie,
 6. podporou výměny odborných informací,
 7. udržováním a dohledem na profesní úroveň členů spolku,
 8. organizováním odborných seminářů a kolokvií a jejich finančním zajištěním
 9. pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a rekvalifikačních kurzů,
 10. zřizováním odborných škol a vzdělávacích institutů.

III. Členství

III. 1 Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a jejíž vstoupení do spolku schválil jednohlasně výbor. Členství zaniká dobrovolným vystoupením, vyloučením, úmrtím člena, zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

III. 2 Práva a povinnosti členů:

Člen spolku má právo:

 1. aktivně se účastnit společenského života spolku,
 2. na schůzích uplatňovat své návrhy a názory na činnost spolku,
 3. být informován o činnosti a hospodaření spolku,
 4. být přizván k jednáním ve všech případech, kdy se jedná o jeho osobě,
 5. je-li zletilý volit a být volen do orgánů spolku.

Člen Spolku má povinnosti:

 1. plnit úkoly vyplývající ze stanov a usnesení členských schůzí,
 2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
 3. šetřit, chránit a zvelebovat majetek spolku,
 4. řádně platit členské příspěvky.

IV. Orgány spolku

 IV. 1 Organizační strukturu spolku tvoří:

 1. členská schůze,
 2. výbor – kolektivní statutární orgán.

IV. 2 Členská schůze je shromážděním všech členů spolku s kontrolní pravomocí. Schůze spolku tak plní funkci kontrolního orgánu spolku. Do její působnosti náleží zejména:

 1. rozhodovat v případech, kdy to určují tyto stanovy, jiný normativní akt nebo o otázkách, které jsou jí k rozhodování předloženy výborem nebo předsedou spolku,
 2. volit výbor spolku,
 3. kontrolovat hospodaření schválením zprávy o hospodaření spolku,
 4. schvalovat hlavní úkoly činnosti spolku na další období.

Členská schůze spolku se koná nejméně jednou ročně, zpravidla v době konání  výroční konference spolku.

Informaci o svolání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději 15 dnů před jeho konáním. Součástí informace je i návrh programu.

Členská schůze je neveřejná.
Členská schůze rozhoduje usnesením.  Usnesení přijímá členská schůze nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

IV. 3 Statutárním orgánem je výbor, který je volen členskou schůzí. Výbor má minimálně 3 členy.

Výboru přísluší:

 1. provádět změny stanov,
 2. schvalovat vnitřní organizaci spolku,
 3. rozhodovat o zásadách hospodaření spolku a o výši členských příspěvků,
 4. vykonávání usnesení členských schůzí,
 5. vést adresáře členů sdružení,
 6. organizovat běžné činnosti sdružení, věci organizační a hospodářské,
 7. vykonávat vše, co je v jiných ustanoveních stanov výboru výslovně vyhrazeno,
 8. spolupracovat s ostatními spolky se stejným zaměřením,
 9. předkládat členské schůzi:
  • zprávu o hospodaření za období uplynulého kalendářního roku,
  • návrh na činnost na období následujícího kalendářního roku,
  • změny Stanov nebo zrušení Spolku,
  • změny ve výboru spolku.

IV. 4 Členem výboru se může stát pouze člen starší 18-ti let.

Člen výboru může být zvolen opakovaně. Člen výboru může být odvolán členskou schůzí, může se též vzdát své funkce.

IV. 5 Předseda má podpisové právo a má právo jednat za spolek.

Schůzi výboru svolává předseda nejméně jednou za 6 měsíců.

Za spolek jedná předseda nebo výborem pověřená osoba, což musí být potvrzeno zápisem ze schůze výboru.

V. Zásady hospodaření

V. 1 Hospodaření se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku schvaluje členská schůze. Majetek spolku tvoří:

 • členské příspěvky,
 • příjmy z vlastních aktivit a činností dle čl. II stanov,
 • příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví spolku
 • subvence a dotace,
 • dary, odkazy a jiné (např. finanční pomoc zajišťovaná sponzory).

V. 2 Majetek spolku musí být členy a orgány spolku spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření.

V. 3 Spolek ze svého majetku poskytuje finanční prostředky zejména k naplnění svých cílů. Výdaje související s činností sdružení jsou hrazeny z majetku sdružení.

Finanční prostředky jsou  v nezbytné míře, jejíž výši stanoví výbor, uloženy v pokladně, ostatní pak na peněžních účtech v peněžním ústavu. Dispoziční právo k prostředkům na účtu má předseda, popř. jiná osoba, která je pověřena výborem.

Zajištění evidence veškerého movitého a případně i nemovitého majetku spolku, správa majetku a řešení hospodářských otázek přísluší výboru spolku. Při změně funkcionářů výboru spolku s dispozičním právem k účtům v peněžním ústavu se prostředky a majetek spolku převádějí protokolárně.

Výše členských příspěvků je projednávána a schvalována členskou schůzí vždy na období následujícího kalendářního roku.

VI. Závěrečná ustanovení

 VI. 1 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

VI. 2 Stanovy v tomto znění v plném rozsahu zrušují a nahrazují dosavadní stanovy Spolku.

VI. 3 V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

V Praze dne 1.12.2015

Mgr. Barbora Krejčí