Hospodaření AČA

AČA jako česká právnická osoba je oprávněna v souladu s obecně závaznými právními předpisy nabývat do svého vlastnictví movitý i nemovitý majetek. Rovněž je oprávněna založit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další právnické osoby.
Na svou činnost získává prostředky zejména z těchto zdrojů:

  • z členských příspěvků,
  • z dotací, darů, dědictví a příspěvků poskytovaných fyzickými a právnickými osobami,
  • z pronájmu movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví sdružení,
  • z dalších vlastních aktivit.

Majetek musí být členy a orgány AČA spravován v souladu se zásadami řádného hospodaření.

Spolek ze svého majetku poskytuje finanční prostředky zejména k naplnění svých cílů. Výdaje související s činností spolku jsou hrazeny z majetku spolku.

Používaná čísla účtů: