Prohlášení

Odesláním závazné přihlášky dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů na základě nařízení Evropské komise 679 / 2016, tzv. GDPR  a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jehož uplatnění v praxi se bezprostředně týká veškerých občanských sdružení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlašuji tímto, že jsem byl/a v souladu s ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, řádně informován/a o zpracování mých osobních údajů pro účely evidence v databázi Asociace českých aromaterapeutů, z.s., se sídlem Jagellonská 1, 130 00 Praha 3, Česká republika IČ: 65 99 22 61 (příp. jeho pověřenými členy nebo zaměstnanci), jakožto i o mých právech s tím spojených.

Souhlasím s tím, aby Asociace českých aromaterapeutů, z.s. zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje pro účely výkonu práv a povinností jakožto poskytovatele členství, informací a vzdělávání a pro plnění zákonem mu uložených povinností, a to ode dne jejich poskytnutí po celou dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze záznamu a zavazuji se ji proto bezodkladně oznamovat všechny změny v osobních údajích mnou poskytnutých. Výslovně prohlašuji, že souhlasím s poskytnutím osobních údajů třetí osobě za účelem zajištění dalšího vzdělávání a rozvoje služeb poskytovaných Asociací českých aromaterapeutů, z.s.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Plné znění Zásad zpracování osobních údajů

Směrnice o ochraně osobních údajů